اتصال ديوار بلوک هبلکس به ستون

اتصال ديوار بلوک هبلکس به ستون

ملات بنايي معمولي بايد در همه درزهاي اتصال ديوار به ستون استفاده شود.

همه وجوه ستون بايد توسط برس، عاري از گرد و غبار گردد و اگر لازم باشد توسـط وسـايل مناسـب بـراي اطمينان از زبري و پيوستگي مكانيكي خوب، خراش هايي ايجاد شود.

ديوارها بايد بطور مكانيكي و با ميله هاي مهاري از جنس فولاد نرم، هر دو رج، به ستون متصل مي شوند.

انتهاي بيروني ميله مهار، بايد در شياري كه در بلوك هبلکس ايجـاد شـده، قـرار داده شـود

بـا اسـتفاده از يـك مـاده چسباننده مناسب، ثابت نگاه داشته شود. پهناي شيار نبايد بيشـتر از ۲cm باشـد،

حتما بخوانید – تعریف بلوک هبلکس

سـوراخ هـاي مهاري در ستون بايد با يك سرمته ۱۴mmسوراخ شود.

ميله هـاي مهـاري بايـد بـه قـدر لازم، مقاوم در مقابل خوردگي باشند.

پروژه های ساختمانی با استفاده از بلوک های هبلکس با در نظر گرفتن سرعت اجرا، به دستمزد کمتری احتیاج دارد و همچنین استفاده از هبلکس به سبب مصرف ملات کمتر و نیز کاهش بارهای وارده به سازه به دلیل وزن کم دیوار ها که موجب کاهش ابعاد سازه می شود، صرفه جویی قابل ملاحظه ای را در هزینه مصالح مصرفی موجب می گردد

به علاوه در مقایسه میان مصالح سنتی و هبلکس اقلام زیر نیز ارقام توجه ای را تشکیل می دهند