الزامات بلوک های دیواری AAC

الزامات بلوک های دیواری AAC

الزامات بلوک های دیواری AAC

 

الزامات بلوک های دیواری AAC

۱-بلوك هاي هوادار اتوكلاوشده با بتن سبك گازي، را می توان برای ساخت ديوارهای غير باربر داخلي وخارجي استفاده کرد. این نکته قابل ذکر است که محدوديت های كاربري این بتن ها، با توجه به رده مقاومتي آن ها تعيين مي گردد.
۲-بتن هاي گازي از نظر رده مقاومتي شامل سه دسته با مقاومت هاي مگاپاسكال ۵/۲ ، ۰۰/۵ و ۵/۷ می باشند. همچنين از نظر جرم حجمي خشك، اين بتن مي تواند داراي جرم حجمي اسمي ۴۰۰ تا ۸۰۰ كيلوگرم بر متر مكعب باشد.
۳-بلوك هاي بتن گازي یا بلوک هبلکس بايد داراي ويژگي هاي استاندارد ملي ايران به شماره ۸۵۹۳ باشند.
۴-به منظورجلوگيري از تغيير شكل هاي نسبي در ديوار و اندود و در نهايت ، كاهش احتمال ترك خوردگي ، بايد جمع شدگي ناشي از تغييرات رطوبت به حداكثر ۰۲/۰ درصد محدود شود.
۵-ملات هاي مورد استفاده جهت اجراي ديوار با بلوك هاي بتن سبك گازي یا بلوک هبلکس ، باید داراي مشخصات فني مطابق استانداردهاي شماره ۱-۷۰۶و ۲-۷۰۶موسسه استانداردهاي ملي ايران باشد.
۶-دستورالعمل های لازم برای عدم مشاركت ديوارهاي حاصل از بلوك هاي بتن سبك گازي یا بلوک AAC، دررفتارلرزه اي سازه ضروري است.
۷-تأمين الزامات مربوط به نفوذپذيري، دوام، سيكل هاي ذوب شدگي و يخ زدگي وتشعشات ماوراء بنفش برای ديوارهاي خارجي ضروري است.
۸-با نظربه جذب آب نسبتاً زياد اين محصول، رعايت ضوابط به محافظت ديوارها ازتماس مستقيم با آب و يا چرخه هاي تر و خشك شدن الزامي مي باشد.
۹-رعايت استانداردهاي مربوط به الزامات زيست محيطي و بهداشتي ضروری می باشد.
۱۰-ضخامت حداقل ديوار و يا ضخامت عايق حرارتي تكميلي بايد طوری باشد كه الزامات مبحث ۱۹مقررات ملي ساختمان جهت صرفه جويي در مصرف انرژي براي ديوارخارجي را تأمين نمايد.
۱۱-رعايت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان و مسكن درخصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق و هم چنين الزامات نشريه شماره ۴۴۴ مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، كاربري و وظيفه عملكردي عنصر ساختماني الزامي است.
۱۲-صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان مي بايستي طبق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان تأمين گردد.
۱۳-اخذ گواهينامه فني براي محصول توليدي، پس از راه اندازي خط توليد كارخانه، از مركزتحقيقات ساختمان و مسكن ضروری است .

الزامات بلوک های دیواری AAC

الزامات بلوک های دیواری AAC