اندود خارجي هبلکس

اندود خارجي هبلکس

اندود خارجي هبلکس

اندود خارجي هبلکس

بايد قبل ازاجراي اندود بر روي ديوار اجرا شده فواصل بين قطعات بلوک هبلکس

و

اعضاء سازه اي (قاب) و همچنين درزهاي بين بلوک هبلکس كنترل شوند.

تا شكاف، درزهاي عريض و يا حفره اي وجود نداشته باشد .

حفره ها و شكاف ها بايد با ملات چسب هبلکس و ملات بلوک هبلکس

يا

كفي پلي يورتان (منبسط شونده) و درزها در صورت لزوم با مواد چسباننده پر شوند.

حتما بخوانيد – تنظيم بلوك های هبلکس و فرمستون

لوله ها و داكت هاي عبور لوله بايد محكم به ديوار متصل شده و فضاهاي خالي با ملات يا كف پلي يورتان پر و تراز گردد.

توصيه مي شود يك شيار V شكل كه با ماده آب بند ارتجاعي پر مي شود.

در راستا و روي خط شناژها ( تيرها ، نعل درگاه ها و … ) و همچنين بصورت قائم در كناره هاي پنجره ها از زير لبه ها تا روي كف ايجاد شود.