اندود دیوارهای بلوک هبلکس

اندود دیوارهای بلوک هبلکس

اندود دیوارهای بلوک هبلکس

اندود دیوارهای بلوک هبلکس

در صورت اجراي صحيح ديوارها، سطح بلوک هبلكس تهران (نسبت به ساير مصالح) به اندودي بيش از ۲ الي ۶ ميليمتر نياز نخواهد بود.

به دلیل خاصیت جذب آب هبلکس، دیوار چسبندگی مناسب با هر نوع اندود را دارد

اندود گچ خاک به راحتی روی دیوار اجرا شده و در صورت رعایت اصول فنی دیوارچینی نیازی به آستر گچ و خاک نمی باشد

و مستقیماً می توان آستر نهایی گچ را روی آن اجرا کرد

در صورت استفاده از پلاسترهای سیمانی ، رطوبت دهی بلوک قبل و بعد از اجرا الزامی می باشد

حتما بخوانيد – فوايد بلوک هبلکس تهران