انواع بلوک ساختمانی

انواع بلوک ساختمانی

۳٫۹۶  (۷۹٫۲%) ۲۵  votes

انواع بلوک ساختمانی

انواع بلوک ساختمانی

انواع بلوک ساختمانی

انواع بلوک ساختمانی

در این مقاله  انواع بلوک ساختمانی ، مشخصات و موارد مهم آنها مطابق استاندارد مورد بررسی قرار می گیرد.

فهرست مطالب عبارتند از  :

انواع بلوک

 بلوک سیمانی معمولی

بلوک سیمانی سبک

 بلوک لیکا

بلوک پوکه معدنی 

بلوک بتن گازی

بلوک سفالی 

لیست قیمت بلوک 

 انواع بلوک 

بلوک سیمانی یا بلوک بتنی

بلوک سیمانی یا بلوک بتنی از اختلاط سیمان و آب با شن ریزدانه و ماسه
یا دیگر سنگدانه‌های خوب و لرزاندن و متراکم کردن مخلوط و عمل آوردن
و مراقبت از آنها در محیط مناسب ساخته می‌شود.

وزن بلوک تابع

وزن بلوک تابع وزن بتنی می باشد که بلوک از آن تولید و ساخته می شود.
ازنظر وزن سه رده بلوک سیمانی وجود دارد:
۱ -وزن معمویی
۲ – وزن نیمه سبک
۳ – وزن سبک که در ادامه به هر کدام از آنها پرداخته می شود.

 

انواع بلوک ساختمانی

انواع بلوک ساختمانی


بلوک سیمانی باربر 

بلوکهای سیمانی بر طبق استاندارد و دارا بودن ویژگیهای خاص در ۲ رده باربر و غیرباربر تقسیم می شوند.

 

مطابق استاندارد ۷۰-۱ در بلوکهای سیمانی باربر الزامات زیر رعایت شود:

۱- در زمان تحويل به خريدار، بلوکها بايد مطابق با الزامات فیزيکی مشخص شده باشند.

۲- همه بلوکها بايد سالم بوده و عاري از ترک و ديگر عیوبی باشند

که در بلوک چینی خوب، اختلال ايجاد میکنند يا به صورت بارزي به مقاومت يا دوام سازه آسیب میرسانند.

۳- ترکهاي ريز ناشی از روشهاي معمول ساخت و لب پريدگیهاي ريز ناشی از روشهاي متداول جابه جايی در زمان حمل و تحويل، دلايل عدم پذيرش محسوب نمیشوند.

۴- در زمان تحويل به خريدار، جمع شدگی خطی بلوکها نبايد بیشتر از ۰۶۵ درصد باشد.

بلوک سیمانی توخالی  و توپر 

از نظر شکل ظاهری بلوکها به دوسته اصلی و کلی توخالی و توپر تقسیم می شوند.

 

بلوکهای توپر بلوکهایی هستند که سطح مقطع خالص آنها در هر سطح موازي با سطح باربر،
نبايد کمتر از ۰۸ درصد سطح مقطع ناخالص اندازه گیري شده در همان سطح باشد.

 

البته بلوکها می توانند کف پر یا کف خالی نیز باشند به عبارتی به جهت سبک تر شدن سازه ،
 بلوکها به صورت کف پر تولید می شوند.

 


 بلوک سیمانی معمولی 

بلوکهای سیمانی معمولی ،  بلو‌کهای ساخته شده از شن و ماسه طبیعی رودخانه‌ای یا شکسته،
بوده که چگالی ای نوع بلوکها پس از خشک شدن در گرمخانه حدود ۲۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشند.
بلوکهای سیمانی از اختلاط سیمان، آب، ماسه بلوک زنی ریزدانه و یا سنگدانه های مشابه دیگر پس از لرزاندن و متراکم نمودن در دستگاههای مخصوص ساخت بلوک تولید می شوند این نوع از بلوکها در انواع فرمها و شکلها قابلیت تولید داشته و به دوصورت ته باز و ته بسته می باشند اما به دلیل کاهش در هزینه ساخت سازه های ساختمانی و کاهش وزن سازه بیشتر از بلوکهای ته بسته استفاده می شود.

 

این بلوکها به صورت بلوکهای سیمانی دیواری و بلوکهای سیمانی سقفی تولید می شوند.