انواع روش عمل آوری بتن

انواع روش عمل آوری بتن

انواع روش عمل آوری بتن 

انواع روش عمل آوری بتن در زیر شرح داده شده است :

بتن سبک و بتن معمولی از نظر روش به عمل آوری، استحکام و گیرایش نهایی مشابه هم هستند و میزان آبدهی بتن پس از تولید به رطوبت هوا بستگی دارد به طوری که هر چه رطوبت هوا کمتر باشد ، میزان آبدهی بتن بیشتر خواهد بود.
۱- روش طبیعی (هوای آزاد) :
در روش عمل آوری طبیعی ، بتن سبک باید دوره های ( ۲۸ روز ) بتن معمولی را در هوای باز طی کند.اما درروش غیر طبیعی با استفاده از افزودنی ها این روند را سرعت می بخشند به طوری که با افزودن ۱ تا ۲ درصد تسریع كننده به مخلوط بتن می توان سرعت تولید بتن در قالب ها را افزایش داد تا گیرایش بتن سریع تر اتفاق بیفتد.
۲- روش هوای گرم :
در این روش بتن بلافاصله پس تولید در تونل های گرم قرار می گیرد. روند درجه حرارت داخل تونل باید به این شیوه تنظیم شود که در ابتدا در جه حرارت داخل تونل از ۳۰ درجه بیشتر نباشد و پس از گذشت سه ساعت ۵۰ تا ۶۰ درجه افزایش یابد و همین درجه حرارت برای ۳ تا ۴ ساعت حفظ گردد. پس از طی ۷ ساعت حرارت دهی به روش فوق درجه حرارت باید کاهش یابد تا زمانی كه درجه حرارت تونل پس از دو ساعت با درجه حرارت محیط یکسان شود. بدین ترتیب پس از حدود ۹ تا ۱۰ ساعت قالب ها را می توان از تونل خارج و انبار نمود. (توجه: باید به فضاهای خالی داخل تونل توجه خاص نمود زیرا روی درجه حرارت محیط تونل اثر می گذارد)
۳- روش به عمل آوری بتن با بخار :
یکی از انواع روش عمل آوری بتن ، عمل آوری با بخار می باشد که مشابه عمل آوری بتن معمولی است ؛ به گونه ای که پس از اتمام فرایند تولید، بتن باید به مدت ۵ الی ۶ ساعت در معرض بخار قرار گیرد در واقع زمانی که بتن شروع به سخت شدن می کند، به یک دوره ی کامل معمولأ ۸ ساعته ، نیازدارد ، که در ۲ ساعت اولیه درجه حرارت باید به تدریج تا ۶۰ درجه افزایش یابد و برای مدت ۴ ساعت ،همین درجه حرارت حفظ گردد. از ساعت هفتم و هشتم حرارت را تا درجه حرارت محیط باید کم نمود.
دو روش برای کاهش زمان عمل آوری به مدت ۵ الی ۶ ساعت در روش بخار:
۱- استفاده از آب داغ برای ترکیب سیمان
۲- بهره گیری از جریان هوای داغ برای ۲ الی ۳ ساعت اول خشک کردن بتن