انواع مختلف بلوک های سیمانی

انواع مختلف بلوک های سیمانی| تولید کننده بلوک هبلکس تهران بلوک aac

خصوصیات یک بلوک استاندارد

انواع مختلف بلوک های سیمانی

انواع مختلف بلوک های سیمانی

انواع مختلف بلوک های سیمانی

ابعاد

اندازه رسمی بلوک سیمانی توخالی به سانتی‌متر طبق استاندارد مصالح ساختمانی

ایران ISIRI 70-1 به شرح زیر است

 

بلندیپهنادرازا 
۳۰۲۰۴۰ 
۲۵۲۰۴۰
۲۰۲۰۴۰متداول‌ترین نوع برای دیوار چینی
۱۵۲۰۴۰
۱۰۲۰۴۰ 

 

مقاومت فشاری

بر اساس استاندارد مصالح ساختمانی ایران ISIRI 70-1 مقاومت فشاری یک بلوک باربر بین

۱۲۰-۱۴۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و بلوک غیربابر ۳۵ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است

که بیشترین جذب آب در بلوک بابر معادل با ۲۰۸ کیلوگرم بر مترمکعب است.

وزن مخصوص

وزن مخصوص بلوک ردهٔ ۲/۲ باربر ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و بلوک بابر ردهٔ ۴/۲

باربر ۲۲۰۰ تا ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب است و در صورتی که وزن مخصوص بلوک از ۲۰۰۰

کیلوگرم بر مترمکعب کمتر باشد آن را در دستهٔ بلوک غیرباربر سبک تقسیم بندی  می‌کنند

 

انواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانیانواع مختلف بلوک های سیمانی