اولين رديف بلوک هبلکس

اولين رديف بلوک هبلکس

اولين رديف بلوک هبلکس

اولين رديف بلوک هبلکس

در مواردي كه قطعات بلوك سبک هبلکس ورامین با پالت و داخل كيسه هاي هوابندي شده به كارگاه حمل مي شوند.

بايد حداقل يك روز قبل از مصرف از كيسه خارج شده تا تبادل دمائي و رطوبتي با محيط برقرار شود.

قطعات بلوک هبلکس ورامین بايد قبل از استفاده، مورد بازرسي ظاهري قرار گرفته

قبل از ديوار چيني و در هنگامي كه در حالت انبار هستند،

مرطوب شده و سپس اجازه داده شود تا به حالت مرطوب با سطح خشك برسند

رطوبت يكنواخت در قطعه توزيع شود.

اولين رديف بايد هميشه روي يك لايه ملات بنايي (سنتي) با ضخامت بيشتر (حدود ۱ تا ۲سانتي متر) قرار داده شود.

حتما بخوانيد – اصول كلي ديوار چيني HEBELEX

اين ملات مي تواند از يك قسمت سيمان – يك قسمت آهك – شش قسمت ماسه تشكيل شده باشد .

در مواردي كه رج اول روي كرسي چيني يا كف طبقه اي قرار مي گيرد كه كمتر از ۳۰سانتي متر از سطح زمين بالاتر است يك لايه عايق رطوبتي نيز بايد در زير ملات رج اول قرار داده شود .

عايق رطوبتي بايد به شكل مناسبي به اعضاء قائم سازه متصل شوند.

بايد دقت نمود تا ملات رج اول كاملاً تراز و صحيح قرار داده شود (از هر دو جهت طولي و عرضي)

بين درزهاي عمودي بلوك ها، بايد حتماً با ملات نازك پر شود.