بتن سبک سازه ای چیست ؟

بتن سبک سازه ای چیست ؟

بتن سبک سازه ای

بتن سبک سازه ای چیست ؟

بتن سبک سازه ای دارای چگالی کمتر از ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب، مقاومت فشاری بیش از ۱۷ مگاپاسکال می باشند و چون از چگالی و مقاومت کافی برخوردارند ، بنابراین کاربرد آن ها در اعضای سازه ای مجاز است. ساخت این بتن ها صرفا با استفاده از سنگدانه های سبک و مقاوم امکان پذیر است. تمام بتن های سبک سازه ای از خانواده بتن های سبکدانه می باشند که در آن ها به جهت کاهش وزن مخصوص بتن از سنگدانه های سبک استفاده شده است. به همین علت است که از عبارات بتن سبکدانه و بتن سبک سازه ای برای بیان یک مفهوم به کاربرده می شود. در بتن‌های سبکدانه سازه‌ای از سنگدانه‌هایی استفاده می‌شود که بتن تولید شده دارای مقاومتی بیش از ۱۷ مگاپاسکال و جرم مخصوصی کمتر از ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب باشد.

 

سنگدانه های مورد استفاده در بتن سبک سازه ای طبق استاندارد ASTM-C330 ، شامل موارد نام برده در ذیل می باشد :

۱-شیل، رس و اسلیت منبسط شده در کوره‌ی دوار
۲-سنگدانه هایی که از فرآیند های کلوخه ای شدن به دست می آیند
۳- سرباره‌های منبسط شده
۴- پوکه‌های معدنی
۵- پوکه‌های صنعتی
۶- خاکستر بادی ته نشین شده

 

تأمین مقاومت فشاری معادل ۲۰ نیوتن بر میلیمترمربع و حتی بیشتر با بعضی از سنگدانه‌های نام برده امکان‌پذیر است. شرایط سایر سنگدانه‌ها نیز به گونه ای می باشد که توانایی حصول حداقل مقاومت فشاری مقرر شده برای بتن سبک سازه‌ای می‌باشند. همانطور که پیش از این ذکر شد،‌ مقاومت بتن سبک ‌تابعی از جرم مخصوص آن است. و این نکته را باید در نظر گرفت که جرم مخصوص بتن وابسته به جرم مخصوص سنگدانه‌های مصرفی در آن می باشد، به طوری که استفاده از مصالح سبک تر موجب کاهش وزن مخصوص بتن می شود. ولی استفاده از مصالح سنگین‌تر از سبکدانه‌ها، لزوماً باعث افزایش مقاومت بتن ساخته شده نخواهد شد. در صورتی که از سبکدانه های ساخته شده از شیل، رس و اسلیت منبسط شده در فرآیند کوره دوار برای سبک سازی چگالی بتن استفاده گردد، بیشترین مقاومت بتن سبکدانه بدست می آید.