تاثیر عیار سیمان بر کیفیت بتن

تاثیر عیار سیمان بر کیفیت بتن

تاثیر عیار سیمان بر کیفیت بتن 

تاثیر عیار سیمان بر کیفیت بتن

افزایش عیار سیمان با ثابت بودن مقدار آب بتن، سبب كاهش نسبت آب به سیمان می‌شود و تأثیر نسبت آب به سیمان بر كیفیت بتن بر هیچ کس پوشیده نیست. ‌با افزایش عیار سیمان، مقدار آب و حجم خمیر سیمان افزایش می‌یابد. علاوه بر بهبود كارآیی، موجب كاهش مقاومت و دوام بتن می‌شود. بنابراین كاهش عیار سیمان تا جایی امکان پذیر است كه حجم خمیر سیمان برای ایجاد كارآیی و چسباندن سنگدانه‌ها كافی باشد. به جای مفهوم عیار سیمان، گاه نسبت سنگدانه به سیمان استفاده می شود.
افزایش حجم خمیر سیمان نسبت به حداقل ممكن‌ می‌تواند به افزایش حجم حفرات منجر شود و از نظر دوام، سبب كاهش كیفیت شود . افزایش حجم خمیر سیمان، جمع شدگی خودزا، جمع شدگی خمیری ناشی از تبخیر در بتن تازه و جمع شدگی ناشی از خشك شدگی در بتن سخت شده را به دنبال می‌آورد كه سبب كاهش مقاومت و دوام بتن می‌شود. كاهش حجم خمیر سیمان تا حداقل ممكن به كاهش حجم حفرات و پیچ در پیچ شدن لوله‌های موئینه به واسطه‌‌ افزایش حجم سنگدانه منجر ‌و ثبات حجمی بیشتری حاصل، در نتیجه منجر به افزایش مقاومت و دوام می‌شود.
بدیهی است حداقل عیار سیمان و حداقل حجم خمیر سیمان تابع حداكثر اندازه سنگدانه و دانه بندی آن و سایر خصوصیات سنگدانه مانند شكل و بافت سطحی است.‌ نمی‌توان دقیقاً مقدار مشخصی را برای آن تعیین كرد به هرحال لازم است تغییراتی در آیین نامه‌ها و مشخصات فنی موجود ایجاد نمود.

 

تاثیر عیار سیمان به برخی پارامترهای بتن

۱) با افزایش عیار سیمان ، محیط بتن قلیایی‌تر می شود . قلیایی‌تر بودن محیط ، تشدید کننده واكنش زایی سنگدانه با قلیایی‌ها است و مطلوب نیست. قلیایی‌تر شدن محیط بتن محیط می‌شود این محیط دیرتر خاصیت قلیایی را از دست بدهد (مثل كربناته شدن).
۲) هر چند به علت نفوذپذیری بیشتر بتن از طرفی روند كربناته شدن سرعت می گیرد. قلیایی‌تر شدن محیط بتن با افزایش عیار سیمان می‌تواند آستانه شروع خوردگی میلگرد در بتن را بالاتر ببرد و میلگردها دیرتر زنگ بزند. از طرف دیگر افزایش عیار سیمان می‌تواند نفوذپذیری یون كلرید را افزایش دهد.
۳)تاثیر عیار سیمان بر کیفیت بتن به گونه ای است که افزایش عیار سیمان سبب افزایش C3A در بتن می‌شود و می‌تواند به مقید شدن شیمیایی یون كلرید نفوذی كمك نماید و عملاً مانع نفوذ شود.
۴‌ افزایش عیار سیمان سبب افزایش C3A می‌شود و می‌تواند بتن را در برابر تهاجم سولفات‌ها ضعیف کند.
۵) ‌نباید تصور کرد كه با افزایش عیار سیمان و ثابت بودن نسبت آب به سیمان، همواره بهبود كیفی را شاهد خواهیم بود.
۶) هر چند افزایش عیار سیمان و ثابت بودن مقدار آب ، منجر به كاهش نسبت آب به سیمان می‌شود و افزایش كیفیت را خواهیم داشت. توصیه می‌شود كاهش نسبت آب به سیمان با كاهش آب همراه باشد نه افزایش مواد سیمانی تا بهبود مضاعفی را ایجاد کنند.
۷) در بتن خودتراكم به نظر می‌رسد كاهش عیار سیمان نیز باید مد نظر قرار بگیرد.
۸) برای حداكثر اندازه‌های كوچكتر، این حداقل می‌تواند افزایش یابد و برای حداكثر اندازه‌های بزرگتر قطعاً‌، حداقل عیار سیمان می‌تواند كاهش یابد.
۹) توصیه می‌شود در آیین نامه بتن ایران در مورد حداقل عیار مواد سیمانی برای مقابله با تهاجم سولفاتی تجدید نظر صورت گیرد.