تاثیر مواد حباب زا بر روی خواص بتن سخت شده

تاثیر مواد حباب زا بر روی خواص بتن سخت شده

تاثیر مواد حباب زا بر روی خواص بتن  

تاثیر مواد حباب زا بر روی خواص بتن سخت شده شامل موارد زیر می باشد :

‌۱-مقاومت
وجود حباب‌های عمدی در بتن همانند وجود حباب‌های غيرعمدی ، موجب کاهش مقاومت بتن می شود ، اما مقدار كاهش يكسان نیست . کاهش مقاومت بتن به ازای هر يک درصد حباب هوای عمدی ، عملاً ۳ درصد می باشد. در حالی كه به ازای هر يک درصد حباب هوای غيرعمدی (Entrapped Air) كه به علت عدم تراكم كافی بوجود می‌آيد ، بيش از ۵ درصد مقاومت كاهش می‌یابد. كاهش مقاومت ناشی از وجود حباب هوای عمدی درصورتی که عيار سيمان در بتن ، متوسط تا زياد باشد ، افزايش می‌يابد. این نکته را باید ذکر کرد که اگر به كمک مواد حباب زا بتوانيم مقدار آب را كاهش دهيم، مقدار نسبت آب به سيمان كم شده ، در نتیجه بخشی از این کاهش مقاومت جبران می‌شود (با فرض عيار سيمان و اسلامپ ثابت).
۲-نفوذپذیری
به علت وجود حباب‌های ريز و پخش در خمير سيمان ، نفوذپذيری بتن سخت شده به شدت کم می شود که در افزايش دوام بتن تاثیرگذار می باشد .
‌۳-جذب آب
جذب آب مويينه بتن حباب‌دار نسبت به بتن معمولی کم تر است که اين عامل ، موجب افزايش دوام بتن می شود.
‌۴-مقاومت در برابر چرخه‌های یخ‌زدن و آب شدن
افزايش دوام بتن در برابر چرخه‌های متوالی يخ‌زدن و آب‌شدن ، مهم ترين تأثير مواد حباب‌زا بر روی خواص بتن سخت شده است. وجود حباب‌های ريز و بسته كه همچون يک ماسه ريز و نرم عمل می‌كنند، باعث کاهش نفوذ پذيری بتن می شود و هم چنين انبساط ناشی از يخ‌ زدن آب توسط اين حباب‌‌ها تحمل می‌شود و مانع انتقال تنش‌های قابل توجه به خمير سيمان شده و در نتیجه ، دوام بتن افزایش می یابد.
‌۵-نفوذ پرتوهای رادیواکتیو
وجود حباب‌های عمدی در بتن ، نفوذ پرتوها به بتن را به شدت افزایش می دهد بنابراین استفاده از این افزودنی در بتن‌هایی که به عنوان سپر در برابر پرتوهای رادیواکتیو بکار می‌روند، به شدت زیان‌آور است.
‌۶-جمع شدگی ناشی از خشک شدن
وجود حباب در ملات‌ها و بتن ، قابليت نگهداری آب در بتن سخت شده را افزایش می دهد ؛ در نتیجه ، جمع شدگی ناشی از خشک شدگی ملات و بتن سخت شده كاهش می‌‌يابد و میزان ترک خوردگی كم‌تر می‌شود و دوام بتن افزايش می‌يابد.
‌۷-انبار كردن
مواد حباب‌زا به دو صورت جامد (پودر يا پولک) يا مايع توليد و مورد استفاده قرار می گیرد. اين مواد حتی به صورت مايع در اثر يخبندان آسيب نمی‌بينند، اما توليدكنندگان توصیه می کنند که از يخ زدن آنها جلوگیری شود. این مواد را می توان معمولاً‌ تا ۶ ماه در شرايط مساعد نگه داری کرد اما پس از ۶ ماه انجام آزمايش و اطمینان از انطباق آن‌ها با مشخصات استاندارد ضروری می باشد.
(در ادامه به تاثیر مواد حباب زا بر روی خواص بتن تازه خواهیم پرداخت .)