تولید و بررسی خواص آلومینیوم پولکی(فلیک)

تولید و بررسی خواص آلومینیوم پولکی(فلیک) |تولید کننده بلوک هبلکس تهران بلوک aac

در صنعت مدرن ساختمان عایق سازی و سبک سازی بنا به همراه افزایش مقاومت در برابر عوامل محیطی از اهمیت بالایی برخوردار است.

تولید و بررسی خواص آلومینیوم پولکی(فلیک) 

تولید و بررسی خواص آلومینیوم پولکی(فلیک)

تولید و بررسی خواص آلومینیوم پولکی(فلیک) 

تولید و بررسی خواص آلومینیوم پولکی(فلیک) به عنوان عامل حباب زا بر بتن های سبک

در صنعت امروزی ساختمان عایق سازی و سبک سازی بنا به همراه بالا بردن مقاومت در
برابر عوامل محیطی از اهمیت زیادی برخوردار است. بتنهای سبک انتخاب خوبی به
عنوان مصالح نوین ساختمانی می باشند.پودر آلومینیوم پولکی(فلیک) که به عنوان عامل
حباب زا در ساخت بتنهای سبکAAC وCLCگازی مصرف می شود، تا به حال از کشورهای
دیگر وارد شده است. با بیشتر شدن محدودیت در واردات این ماده، مطالعات اولیه طرح در
دانشگاه صنعتی شریف انجام شد. پس از ثبت دو اختراع داخلی، خط تولید صنعتی در حال
راه اندازی می باشد. دانش فنی کسب شده درقالب دو روش تولید می باشد. در روش اول
با آسیاب ذرات آلومینیوم در فاز آلی، پودر آلومینیوم تولید می شود. در روش دوم با آسیاب ذرات
آلومینیوم در فاز آبی ودر حضور عامل بازدارنده برای جلوگیری از واکنش آلومینیوم با آب، خمیر
آلومینیوم تولید خواهد شد. نوع و کیفیت این عامل حباب زا تاثیر چشمگیری بر مقاومت، ضریب
هدایت حرارتی، وزن مخصوص و سایر مشخصات بتن سبک دارد. هدف این مقاله، بررسی دو
روش تولید و نقش این عامل حباب زا، بر کیفیت و خواص بتن سبک است.
 
 
 
تولید و بررسی خواص آلومینیوم پولکی(فلیک)تولید و بررسی خواص آلومینیوم پولکی(فلیک)تولید و بررسی خواص آلومینیوم پولکی(فلیک)تولید و بررسی خواص آلومینیوم پولکی(فلیک)تولید و بررسی خواص آلومینیوم پولکی(فلیک)تولید و بررسی خواص آلومینیوم پولکی(فلیک)تولید و بررسی خواص آلومینیوم پولکی(فلیک)تولید و بررسی خواص آلومینیوم پولکی(فلیک)تولید و بررسی خواص آلومینیوم پولکی(فلیک)تولید و بررسی خواص آلومینیوم پولکی(فلیک)تولید و بررسی خواص آلومینیوم پولکی(فلیک)تولید و بررسی خواص آلومینیوم پولکی(فلیک)تولید و بررسی خواص آلومینیوم پولکی(فلیک)تولید و بررسی خواص آلومینیوم پولکی(فلیک)تولید و بررسی خواص آلومینیوم پولکی(فلیک)تولید و بررسی خواص آلومینیوم پولکی(فلیک)