جذب آب بلوک هبلکس

جذب آب بلوک هبلکس

جذب آب بلوک هبلکسجذب آب بلوک هبلکس

با نظر به ابعاد بلوک هبلکس (فرمستون،ثرمستون) و متخلخل بودن  آن ، امکال انتقال نم و رطوبت  از بلوک های هوادار اتوکلاوی وجود ندارد. ذکر این نکته درست است که بلوک هبلکس ، از انتقال نم و رطوبت جلوگیری می کنند  اما در سطح بلوك هبلکس آب بیشتري نسبت به مصالح مشابه جذب می شود . بنابراین در زمان استفاده از بلوک سبک هبلکس باید نکات ذیل رعایت شود :
  • قبل از شروع دیوارچینی با بلوک هبلکس باید کاملا خیس شود.
  • ملات مصرفی بلوک هبلکس ، باید با رقت بیشتري درست شود.
  • بعد از اتمام ساخت دیوار با بلوک هبلکس در صورت امکان به دیوارها آب داده شود.

 

مقایسه سرعت جذب آب در بلوک هبلکس و سایر مصالح سنتی

 طبق آزمایش جذب آب مطابق با استاندارد DIN EN 772-11 ، نتایج ذیل حاصل می شود :
شرح آزمایش  :
طبق استاندارد وزن ابتدایی و وزن نهایی آزمونه ها  بعد از ۱۰، ۳۰ و ۹۰ دقیقه  قرار گیری در ارتفاع ۵ میلی متری آب اندازه گیری شد. که نتایج به شرح جدول زیر می باشد.
زمان (دقیقه )
بلوک هبلکس
بلوک سیمانی سبک
آجر سفال

۰

۴۹۲٫۴

۱۱۹۴٫۱

۱۲۱۴٫۵

۱۰

۵۱۶٫۸

۱۲۴۶٫۶

۱۲۷۰٫۹

۳۰

۵۲۶٫۴

۱۲۵۰٫۹

۱۳۰۵٫۴

۹۰

۵۴۲٫۸

۱۲۵۷٫۴

۱۳۶۱٫۹

وزن آب جذب شده (گرم)

۵۰٫۴

۶۳٫۳

۱۴۷٫۴

درصد افزایش یا کاهش جذب آب نسبت به بلوک هبلکس

۲۶%

۲۹۲%

نتیجه آزمایش  :
طبق مشاهدات انجام گرفته و جدول بالا  ، این قضیه اثبات می شود که میزان جذب آب بلوک هبلکس ، به خاطر وجود سلولهای بسته هوا و عدم وجود خاصیت مویینگی به مراتب کمتر از مصالح ساختمانی سنتی نظیر انواع اجر ها و بلوک های سیمانی و سفالی می باشد.
تصویر ۱ : ارتفاع آب جذب شده در بلوک هبلکس و بلوک سیمانی پس از ۱۰ دقیقه

جذب آب بلوک هبلکس

تصویر ۲: ارتفاع آب جذب شده در بلوک هبلکس و بلوک سیمانی پس از ۹۰ دقیقه

جذب آب بلوک هبلکس