جذب آب ثرمستون یا فرمستون

جذب آب ثرمستون یا فرمستون

جذب آب ثرمستون یا فرمستون

جذب آب ثرمستون یا فرمستون

با توجه به ابعاد بلوک هبلکس تهران و بتن متخلخل بودن هبلکس (فرمستون،ثرمستون)

نم و رطوبت توسط بلوک هبلکس تهران (بلوک اتوکلاوه شده) منتقل نمی شود

نکته مهم : در عین این که بلوک هبلکس تهران نم و رطوبت را منتقل نمی کنند

ولی در سطح بلوك هبلکس آب بیشتري را نسبت به مصالح مشابه جذب می کند .

لذا در زمان استفاده از بلوک سبک باید نکات زیر را رعایت نمود.

اول : قبل از اجرا بلوک هبلکس باید کاملا خیس شود.

دوم : ملات مصرفی بلوک هبلکس را نیز باید با رقت بیشتري تهیه نمود.

سوم : بعد از اجرا پروژه بلوک هبلکس در صورت امکان به دیوارها آب داده شود.

حتما بخوانيد – نحوه استفاده از ملات هبلکس