بتن گازی

خواص بتن گازی

خواص بتن گازی  را با هم بررسی کنیم

بتن گازی

بتن گازی

بتن گازی

 

بتن گازی

 

با در نظر گرفتن موارد كاربرد ،بتن گازی در جرم های حجمی مختلف و مقاومت های مختلف تولیدمی شود .

جرم حجمی:

این پارامتر از مهم ترین و اصلی ترین خصوصیات بتن گازی است  و بیشتر خواص این بتن به آن بستگی دارد.

از آنجایی كه جرم حجمی بستگی به وضعیت رطوبت نمونه دارد.

جهت استانداردهای كردن و مبنای مقایسه انواع بتن سبك، جرم حجمی در حالت خشك شده در كوره بعنوان معیار درنظر گرفته می شود

بتن گازی عموما با جرم حجمی خشك در محدود ۴۰۰ تا g/m3 800 تولید و به بازار عرضه می شود.

مقاومت فشاری :

مقاومت فشاری بتن گازی نیز همچون بقیه بتن ها با افزایش جرم حجمی افزایش پیدا می کند

هم چنین وضعیت رطوبتی نمونه، در مقاومت فشاری آن تاثیر خود را  می گذارد

مقاومت فشاری نمونه های خشك شده در هوای ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر از نمونه های اشباع شده می باشد

با در نظر گرفتن به عمل آوری خاص اتوكلاو كه روی بتن گازی اعمال می گردد

این نوع بتن ها در پایان این فرآیند به مقاومت نهایی خود رسیده و مقاومت آنها افزایش محسوسی در طی زمان نخواهند داشت.

جمع شدگی ناشی از خشك شدن :

جمع شدگی ناشی از خشك شدن بتن با كاهش رطوبت آن شروع می شود و آب از منافذ بزرگ خارج می شود

این كاهش رطوبت با كاهش حجم چندانی همراه نمی باشد و با ادامه خشك شدن آب از منافذ مویین كوچك بتن و همچنین آب جذب شده روی سطوح داخلی مواد متشكله بتن گازی خارج می گردد این خشك شدن با كاهش قابل توجه حجم خمیر سیمان همراه است بر این اساس عامل اصلی جمع شدگی از دست رفتن آب منافذ مویین و آب جذب شده روی سطوح می باشد . جمع شدگی بتن اتو كلاو شده كمتر از بتن معمولی می باشد.استاندارد انگلیس B.Sمقدار حداكثر مجاز جمع شدگی ناشی از خشك شدن را برای بلوكهای گازی برابر ۰۹/۰ درصد تعیین می كند.

جذب آب:

منظور از جذب آب درصد وزنی آب جذب شده است  نسبت به وزن خشك نمونه بتن طی زمانی مشخص استغراق در زیر آب می باشد

میزان مقدار جذب آب جهت بتن معمولی حدود ۵ تا ۱۰درصد وزنی است  بتن گازی بعد  از پایان فرآیند اتوكلاو دارای حدود ۳۰ درصد وزن رطوبت قابل تبخیر می باشد

میزان جذب آب نمونه های بتن گازی تا حدود ۷۰ درصد وزنی گزارش شده است.

منبع : http://iraac.net