روش نصب بلوک هبلکس تهران

روش نصب بلوک هبلکس تهران

روش نصب بلوک هبلکس تهران

روش نصب بلوک هبلکس تهران

براي نصب بلوك هاي AAC هبلکس بايد از ملات بستر نازك (كه به آن چسب هبلکس یا چسب بلوک سبک نيز اطلاق مي شود).

مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره ۷۰۶ استفاده شود

به جز ملات رج اول كه توصيه شده ازملات سنتي استفاده شود

با توجه به ابعاد و سبکی و راحتی نصب بلوک های هبلکس در همه ضخامت ها

سرعت اجرای بتون هبلکس نسبت به سایر مصالح به ۳ برابر بالغ می گردد.

توصيه ميشود با توجه به جذب آب نسبتاً زياد بلوك هاي AAC از ملات هاي خشك آماده مخصوص كه بدين منظور توليد شده اند استفاده شود.

مقدار آب مورد نياز براي دستيابي به رواني و كارائي مناسب ، طبق توصيه توليد كننده ملات خشك آماده تنظيم شود.

حتما بخوانيد – ملاحظات اجرا بلوک سبک هبلکس