صرفه جویی مصالح ساختمانی

صرفه جویی مصالح ساختمانی

صرفه جویی مصالح ساختمانی

صرفه جویی مصالح ساختمانی

پروژه‌های ساختمانی با استفاده از بلوک سبک AAC یا همان بلوک اتوکلاوشده

با در نظر گرفتن سرعت اجرا، به دستمزد کمتری احتیاج و همچنین استفاده از AAC و بلوک بتنی گازی به سبب مصرف ملات کمتر و نیز کاهش بارهای وارده به سازه به دلیل وزن کم دیوارها که موجب کاهش ابعاد سازه می‌شود،

و در نتیجه بلوک بتنی گازی صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای را در هزینه مصالح مصرفی موجب می‌گردد.

پروژه های ساختمانی با استفاده از بلوک های هبلکس با در نظر گرفتن سرعت اجرا، به دستمزد کمتری احتیاج دارد

و همچنین استفاده از هبلکس به سبب مصرف ملات کمتر و نیز کاهش بارهای وارده به سازه به دلیل وزن کم دیوار ها که موجب کاهش ابعاد سازه می شود،

صرفه جویی قابل ملاحظه ای را در هزینه مصالح مصرفی موجب می گردد.

حتما بخوانيد – مقاومت بلوک هبلکس در زلزله