ظرفیت خطوط تولید بتن سبک

ظرفیت خطوط تولید بتن سبک

 ظرفیت در خصوص ماشین آلات

ظرفیت خطوط تولید بتن سبک

ظرفیت خطوط تولید بتن سبک
قبل از این که به طور مستقیم تعریف های مربوط به ظرفیت را توضیح دهیم
ذکر این چند جمله را لازم می دانم:

خط تولید شامل

یک خط تولید شامل دستگاهها و یا فرآیندهای مختلفی می باشند ومحصول زمانی تولید می گردد
که این تجهیزات و فرآیندها علاوه بر کارکرد صحیح بتوانند با همانگی سایر قسمتها و طی فرآیندهای مورد نیاز، یک مسیر از پیش تعیین شده را طی نمایند؛ .
بنابراین علاوه بر وجود تجهیزات هماهنگی بین این تجهیزات هم تعیین کننده می باشد   .
دو نوع ظرفیت در خصوص ماشین آلات بیان می شود :
۱- ظرفیت اسمی
۲- ظرفیت واقعی

ظرفیت خطوط تولید بتن سبک

ظرفیت اسمی:

این ظرفیت در واقع ظرفیت یک دستگاه بدون در نظر گرفتن انجام کارمشترک ماشین با سایر قسمتهای  خطوط تولید می باشد، پس ظرفیت اسمی در واقع ظرفیت کاری یک ماشین به صورت تک بوده و عواملی مانند زمان بارگیری و تخلیه در آن لحاظ نمی گردد؛ و همچنین مواردی مثل تامین مواد مورد نیاز یا خرابی های احتمالی یا هماهنگ بودن همه واحدها در یك خط تولید معمولا در ظرفیت تولید اسمی دیده نمیشود.
در مورد خطوط تولید کمترین میزان کارکرد اسمی دستگاههای موجود در خط تولید را می توان ظرفیت اسمی خط تولید در نظر گرفت

ظرفیت واقعی:

این ظرفیت با توجه به زمان مورد نیاز جهت انجام یک کار مشترک بین تجهیزات و ماشین آلات یک خط تولید در نظر گرفته می شود در ضمن ظرفیت واقعی تولید محصول با در نظر گرفتن میزان افت و ضایعات  تولیدی و همچنین زمان لازم جهت تعمیرات هفتگی محاسبه می گردد   .

ظرفیت خطوط تولید بتن سبک  ظرفیت خطوط تولید بتن سبک ظرفیت خطوط تولید بتن سبک  ظرفیت خطوط تولید بتن سبک ظرفیت خطوط تولید بتن سبکظرفیت خطوط تولید بتن سبک