قبل از اجراي ديوار بلوک سبک هبلکس تهران

قبل از اجراي ديوار بلوک سبک هبلکس تهران

قبل از اجراي ديوار بلوک سبک هبلکس تهران

قبل از اجراي ديوار بلوک سبک هبلکس تهران

در مواردي كه قطعات بلوک سبک هبلکس تهران با پالت و داخل كيسه هاي هوابندي شده به كارگاه حمل مي شوند.

بايد حداقل يك روز قبل از مصرف از كيسه خارج شده تا تبادل دمائي و رطوبتي با محيط برقرار شود.

قطعات بلوک سبک هبلکس تهران بايد قبل از استفاده، مورد بازرسي ظاهري قرار گرفت.

قبل از ديوار چيني و در هنگامي كه در حالت انبار هستند.

مرطوب شده و سپس اجازه داده شود تا به حالت مرطوب با سطح خشك برسند و رطوبت يكنواخت در قطعه بلوک هبلکس توزيع شود.

حتما بخوانيد -روش نصب بلوک هبلکس تهران