مزایای اجرائی فرمستون ثرمستون

مزایای اجرائی فرمستون ثرمستون

مزایای اجرائی فرمستون ثرمستون

مزایای اجرائی فرمستون ثرمستون

با توجه به ابعاد بلوک هبلکس تهران و سبکی و راحتی نصب بلوک های هبلکس –

فرمستون در همه ضخامت ها، سرعت اجرای فرمستون نسبت به سایر مصالح به ۳ برابر بالغ می گردد.

حتما بخوانيد – برتری های فنی هبلکس