مزایای اقتصادی پروژه های هبلکس

مزایای اقتصادی پروژه های هبلکس

مزایای اقتصادی پروژه های هبلکس

مزایای اقتصادی پروژه های هبلکس

مزایای اقتصادی پروژه های ساختمانی با استفاده از بلوک هبلکس ورامین (بلوک aac) تولید شده توسط ما

سرعت اجرای پروژه تسریع می شود و به همین دلیل، دستمزد خیلی کمتری هزینه می شود.

مزیت استفاده از بلوک هبلکس ورامین (فرمستون) این است

که مصرف ملات بلوک هبلکس کاهش پیدا می کند و بار وارده به ساختمان بسیار پایین می آید.

ابعاد سازه با استفاده از بلوک سبک هبلکس ورامین کاهش می یابد.

با جمع بندی همه این موارد صرفه جویی قابل ملاحظه ای در هزینه مصالح مصرفیصورت می گیرد.

استفاده از بلوک هبلکس تهران(فرمستون) به سبب مصرف ملات کمتر

و نیز کاهش بارهای وارده به سازه به دلیل وزن کم دیوارها که موجب کاهش ابعاد سازه می شود،

صرفه جویی قابل ملاحظه ای را در هزینه مصالح مصرفی موجب می گردد.

حتما بخوانيد – نصب در و پنجره در هبلکس