مشخصات بارز بلوک سبک هبلکس تهران

مشخصات بارز بلوک سبک هبلکس تهران

مشخصات بارز بلوک سبک هبلکس تهران

مشخصات بارز بلوک سبک هبلکس تهران

همانگونه که پیش تر گفته شد آنچه که مشخصه بارز و شاخص بلوک سبک هبلکس ورامین یا بتن سبک تهران می باشد

استحکام لازم ، کاربرد سریع در ساختمان سازي ، سبک و شکل پذیر بودن ، عایق بودن در مقابل سرما ، گرما و صدا ،

صرفه جویی در ملات مصرفی در نهایت ارزان بودن بلوک سبک هبلکس تهران در برابر سایر مصالح ساختمانی است

و در یک کلام می توان نتیجه گرفت که استفاده از بلوک سبک تهران وزنی سبک تر ، سرعتی بیشتر ، مصالحی کمتر را به همراه دارد.

در هبلکس (فرمستون) به لحاظ داشتن تخلخل عمل تبخیر به آسانی انجام می شود

 با توجه به آئین نامه جدید محاسباتی و ایمن سازي ساختمانها در برابر زلزله

تنها راه حل صرفه جویی در مقابل کاربرد مصالح و افزایش ایمنی بکارگیري مصالح سبک وزن می باشد

که بناي سبک یا هبلکس (فرمستون،ثرمستون)شاخص این مزایاست .

یک متر مکعب هبلکس (فرمستون) ۶۰۰۰ کیلوگرم وزن دارد که برابر با ۱۰۰۰ عدد آجر معمولی به وزن ۲ تن است .

بلوک هبلکس (فرمستون،ثرمستون) پدیده اي نوین در ساختمان سازي است

که با توجه به مزایاي خاص آن جایگاه ویژه اي در امر مسکن و ساختمان خواهد داشت.

 

حتما بخوانيد – کاربرد ثرمستون در ساختمان