مشخصات فنی بلوک لیکا رامشاهده کنید

مشخصات فنی بلوک لیکا رامشاهده کنیددر پورتال جامع و کامل ایران aac

بلوک لیکا در دو شکل تو پر و تو خالی برای کاربرد در دیوار و سقف تولید می گردد.

مشخصات فنی بلوک لیکا رامشاهده کنید

مشخصات فنی بلوک لیکا رامشاهده کنید

 

مشخصات فنی بلوک لیکا رامشاهده کنید

بلوک لیکا در ۲ شکل تو پر و تو خالی برای به کار بردن در دیوار و سقف تولید می گردد. ضخامت جداره

بلوکهای تو خالی برای بهره وری بیشتر از وی‍‍ژگیهای عایق کاری آنها بیش از بلوک های لیکا معمولی

است،که این افزایش به دلیل وزن بسیار کم بتن مصرفی اثر چندانی بر وزن نهایی بلوک ندارد.

بلوک های سبک لیکا در انواع متفاوت دیوارهای پیرامونی وتیغه ای تولید شده و دارای کاربرد های

گسترده ای در انواع دیوارهای پوشش خارجی ،جدا کننده، نما ،دو جداره ،عایق ،ضد آتش و نیز

سقف های سبک بتنی (تیر چه و بلوک )می باشند.

 

کاربرد و مزایای بلوک لیکا

بلوک های سبک سیمانی از مهمترین تولیدات لیکا در ایران است .این بلوک ها از مخلوط

سبک دانه با سیمان و آب به دست می آید. جهت حفظ سبکی این قطعات،ریزدانه طبیعی از بتن

حذف شده و محصول نهایی دارای تخلخل بالاتری نسبت به بتن نیمه سبک می شود. وزن فضایی

بلوک های بتنی دانه سبک اغلب کمتر از ۱۱۰۰ کیلو گرم بر متر مکعب است .مقاومت این بلوک ها

حداقل ۳۰ کیلو گرم بر سانتی متر مربع است و در صورت نیاز ، با طرح اختلاط مناسب می شود به

مقاومت هایی تا ۱۰۰ کیلو گرم سانتی متر مربع نیز رسید .

 

مشخصات فنی بلوک لیکا رامشاهده کنید

استانداردهای بلوک سیمانی

استاندارد بلوک های سیمانی که به کمک کمیسیون فنی استاندارد بلوک های سیمانی زیر نظر کمیته

ملی ساختمان و تحت نظارت شورایعالی استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه

و تدوین گردیده است باستاند ماده یک (قانون مواد الحاقی بقانون تأسیس مؤسسه استاندارد و

تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۴ آذر ۱۳۴۹ ) بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می گردد.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفت های ملی و جهانی صنایع و علوم استانداردهای ایران در

مواقع لزوم و یا در فواصل معین مورد تجدیدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه ایده ای که برای اصلاح یا

تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.

بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدیدنظر آنها استفاده نمود.

در تهیه این استاندارد سعی برآن بوده است که با توجهبه نیازمندیهای خاص ایران حتی المقدور میان

روشهای معمول در این کشور و استاندارد و روشهای متداول در کشورهای دیگر هماهنگی و همگامی

ایجاد شود.

در این صورت با بررسی امکانات و مهارتهای موجود و اجرای آزمایشهای لازم استاندارد حاضر تعبیه گردید.

 

مقدمه

بلوک سیمانی یا بلوک بتنی توخالی نوعی مصالح ساختمانی است که مانند آجر در بنائی مصرف داشته

و بتدریج مقدار مصرف آن رو به ازدیاد است. بلوک های سیمانی یا بتنی را از آن جهت توخالی می سازند که :

الف – جهت مصرف مصالح صرفه جوئی شود.

ب – حمل و نصب آن ساختمان وسیله کارگر امکان پذیر باشد.

پ – به خاطر مقاومت نسبتاً زیاد بتن و عدم احتیاج به تمام مقطع فضای خالی خللی به مقاومت ساختمان

وارد نخواهد آورد.

ت – فضای خالی موجب می شود که بنا در مقابل حرارت و برودت کمتر حساس بوده و بعبارت بهتر از

لحاظ حرارتی تا حدی عایق باشد.

ث- در مناطقی که تهیه آجر خوب به علت نامناسب بودن خاک میسر نیست و همچنین در نقاط نزدیک دریا

که رطوبت زیاد است مصرف بلوکه های بتنی توخالی بر مصرف آجر که در مقابل رطوبت حساس است

ارجعیت داشته و نتایج مطلوب تری بدست آمده است.

 

مشخصات فنی بلوک لیکا رامشاهده کنید

۱- هدف

این استاندارد شامل ویژگیها و روشهای آزمون بلوک سیمانی مورد استفاده در ساختمان می باشد.

۲- ویژگیهای بلوک های ساختمانی

ابعاد:

ابعاد بلوکهای سیمانی توخالی باید طبق یکی از …

نوعاندازه حقیقیاندازه اسمی
ارتفاععرضطولارتفاععرضطول
بزرگ۱۹۳۰۳۹۲۰۳۰۴۰
متوسط۱۹۲۰۳۹۲۰۲۰۴۰
کوچک۱۹۱۰۳۹۲۰۱۰۴۰

اندازه های فوق از لحاظ حمل و نقل و بکار بردن مناسب می باشد.

در صورت توافق خریدار و فروشنده ممکن است بلوک سیمانی با اندازه های دیگری غیر از اندازه های

ذکر شده ساخته شود.

۲-۱-۲- در مورد انتخاب اندازه بلوک سیمانی توخالی باید نسبتهای زیر مراعات شود.

– مجموع اندازه ، قسمت های خالی بلوک از  طول کل در همان جهت نباید بیشتر باشد بعبارت دیگر

مجموعه اندازه قسمت های پر یا ضخامت دیواره های بلوک از ۲ /۱ طول کل بلوک در همان جهت نباید

کمتر در نظر گرفته شود.

– سطح قسمتهای توخالی هر بلوک نباید بیش از ۵۰ درصد سطح کل آن باشد.

– ضخامت جداره های داخلی و خارجی در بلوک های بزرگ و متوسط نباید کمتر از ۴ سانتیمتر و در

بلوک های کوچک نباید کمتر از ۳ سانتیمتر باشد.