مشخصات فنی بلوک هبلکس یا بتن هوادار اتوکلاوی

مشخصات فنی بلوک هبلکس یا بتن هوادار اتوکلاوی

مشخصات فنی بلوک هبلکس یا بتن هوادار اتوکلاوی

بلوک هبلکس

هبلکس نام تجاری بتن هوادار اتوکلاوی (Autoclaved Aerated Concrete  –  AAC) تولید شده در اروپا می باشد.

مشخصات فنی بلوک هبلکس شامل :

۱-جرم حجمی خشک (چگالی): چگالی بتن هبلکس بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب می باشد که چگالی یکی از مهم ترین خصوصیات بتن هوادار اتوکلاوی است که اکثر خواص فیزیکی بتن به آن وابسته می باشد.
۲-مقاومت فشاری : بتن هوادار اتوکلاوی دارای مقاومت فشاری بین ۲ تا ۱۰ مگا پاسکال است که برای اندازه گیری آن از نمونه های مکعبی ۱۰ سانتی متری استفاده می شود . این محصول به علت عمل آوری در اتوکلاو ، در پایان فرآیند به مقاومت نهایی خود رسیده و دیگر نیاز به عمل آوری خاصی ندارد.
۳-جمع شدگی ناشی از خشک شدن : این محصول به علت فرآیند پخت در اتوکلاو در دمای حدود ۹۰ درجه و فشار ۱۲بار  طی مدت زمات ۱۲ ساعت ، میزان جمع شدگی آن بعد از خشک شدن ،کم می باشد و همچنین جمع شدگی های کوتاه مدت و بلند مدت بتن انجام می شود. این فرآیند باعث هیدراته شدن سیلیکات کلسیم در این بتن می شود و در نتیجه خواص بتن ثابت می ماند . این ویژگی از جداشدن پلاستر از بلوک جلوگیری   می کند که یکی از تفاوت های عمده بتن هبلکس و بتن کفی است .
۴-مدول ارتجاعی : بتن هوادار اتوکلاوی دارای مدول الاستیسیته بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ مگا پاسکال است .
۵- مدول گسیختگی (مقاومت کششی در خمش) : بتن هوادار اتوکلاوی معمولا دارای مدول گسیختگی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد مقاومت فشاری می باشد.
۶-عایق بندی حرارتی : هدایت حرارتی بتن هبلکس کم است که رابطه مستقیم با جرم حجمی دارد و از مزایای مهم آن به حساب می آید .
۷- مقاومت در برابر آتش : درجه آتشپادی یک عضو، برابر است با  تعداد ساعتی که یک عضو می تواند آتش استاندارد را تحمل کند . بتن هوادار اتوکلاوی از مقاومت خوبی در برابر آتش برخوردار است و دلیل اصلی آن مقاومت بالای این محصول در برابر انتقال حرارت می باشد.
۸-اصطکاک : ضریب اصطکاک بین بلوک های هوادار اتوکلاوی که از مشخصات فنی بلوک هبلکس می باشد ، در صورتی که با ملات نازک باشد برابر با m=1/0 است و بدون ملات برابر با m=0/759 می باشد.
۹- جذب آب : میزان جذب آب برابر است با درصد وزن آب جذب شده نسبت به وزن نمونه خشک ، طی زمان مشخص استغراق در زیر آب است ،که این میزان جذب برای بتن های معمولی حدودا ۵ تا ۱۰ درصد می باشد و برای نمونه های بتن گازی تا ۵۰ درصد است . درصد رطوبت در شرایط عادی ۵ درصد است. جهت جلوگیری از جذب آب ملات در این نوع بلوک ، در صورت عدم استفاده از چسب های مخصوص اتصال بلوک های AAC به یکدیگر ، می توان از ملات ماسه بادی و سیمان به نسبت ۵ به ۱ با مقدار کمی آهک مرده استفاده کرد.
۱۰-خزش : میزان تغییر شکل بتن هوادار اتوکلاوی تحت اثر بار با گذشت زمان ، مقدار خزش آن را مشخص می کند که در شرایط عادی مقدار خزش آن مشابه بتن معمولی می باشد .