نحوه اتصال ديوار به ديوار هبلکس

نحوه اتصال ديوار به ديوار هبلکس

در پروژه های بلوک هبلکس یا همان فرمستون به نحوه زیر است

معمولاً اتصال هاي غير باربر به ديگر ديوارها به يكي از دو صورت “T” يا “L” شكل انجام مي شود.

نحوه اتصال ديوار به ديوار هبلکس

نحوه اتصال ديوار به ديوار هبلکس

در اتصال L شكل چنانچه دو ديوار همزمان با هـم و بـه صـورت لاريـز اجـرا شـوند.

الزامـات استاندارد ملي ايران به شماره ۲۸۰۰ را برآورده نمايند.

نياز به تمهيدات ديگري نمي باشد در اتصال “T” شكل.

چنانچه دو ديوار با ضخامت هاي متفاوت يا كاربرد هاي متفاوت، به يكديگر متصل شوند.

بايد اتصال از نوع اتصال با فاصله و با جزييات ارائه شده در شكل انجام شود.

بدين منظور بايد جهت اطمينان از عملكرد دو ديوار، يك درز با ضخامت حداقل ۶ ميلي متر تعبيه شده و با استفاده از مواد مناسب ( مانند كف پلي اورتان ) پر شوند.

حتما بخوانيد – اندود خارجي هبلکس

همچنين در فاصله هر دو رج (قائم)، با استفاده از بست هاي برش گير منايب، مطابق آن چه گفته شده، ازجابجايي نسبي آن ها جلوگيري نمود.

نحوه اتصال ديوار به ديوار هبلکس