نحوه استفاده از ملات هبلکس

نحوه استفاده از ملات هبلکس

نحوه استفاده از ملات هبلکس

نحوه استفاده از ملات هبلکس

ملات بلوک سبک هبلکس (بلوک فرمستون) همان ماسه و سیمان می باشد

با توجه به اینکه بلوکهاي هبلکس (فرمستون،ثرمستون) یک نوع بتن سبک (بلوک سبک) می باشد و همگونی کاملی با ملات ماسه سیمان دارد

می توان نسبت ترکیب را به پنج یا شش به یک تبدیل و در مصرف سیمان صرفه جویی بیشتري نمود

در مواردي که تیغه بندیهاي مورد اجرا با آب و رطوبت سرکاري نداشته باشند

(مثل دیوار اتاق خواب ، کار ، … ) می توان از ملات گچ و خاك (به لحاظ صرفه جویی اقتصادي ) نیز استفاده نمود.

حتما بخوانيد – اندود گچ و خاک در بلوک هبلکس تهران