نحوه ديوار چيني هبلکس

نحوه ديوار چيني هبلکس

نحوه ديوار چيني هبلکس

نحوه ديوار چيني هبلکس

در مواردي كه قطعات بلوك سبک هبلکس تهران با پالت و داخل كيسه هاي هوابندي شده به كارگاه حمل مي شوند.

بايد حداقل يك روز قبل از مصرف از كيسه خارج شده تا تبادل دمائي و رطوبتي با محيط برقرار شود.

قطعات هبلکس تهران بايد قبل از استفاده، مورد بازرسي ظاهري قرار گرفته

و قبل از ديوار چيني و در هنگامي كه در حالت انبار هستند.

مرطوب شده و سپس اجازه داده شود تا به حالت مرطوب با سطح خشك برسند

و رطوبت يكنواخت در قطعه توزيع شود.

نبايد به هيچ عنوان در قسمت بالاو كف قطعات بلوک سبک تهران، حفره يا فضاي خالي (درز بدون ملات) وجود داشته باشد.

حتما بخوانيد -ملات چسباننده لايه نازك

در مواردي كه از ملات آماده (چسب بلوک هبلکس) استفاده مي شود.

بايد از پخش يكنواخت ملات چسب هبلکس و چسب بلوک سبک در بالا و كف قطعه هبلکس به صورت كامل، اطمينان حاصل نمود.

درز قائم هر رج بايد حداقل ۱۵ سانتي متر با درز قائم رج زيرين فاصله داشته باشد.

(بهتر است درزهاي قائم در وسط بلوك سبک هبلکس تهران قرار گيرد).

 

نحوه ديوار چيني هبلکس