نحوه سوراخکاری در هبلکس

نحوه سوراخکاری در هبلکس

نحوه سوراخکاری در هبلکس

نحوه سوراخکاری در هبلکس

سوراخکاری بلوک بتنی گازی (بلوک aac) با دستگاه برش دوار انجام شود.

قطر سوراخ از یک سوم عمق بلوک هبلکس (بلوک aac) بیشتر نشود.

دور سوراخهای بزرگتر باید با توری فلزی تقویت گردد.
در صورتیکه عمق شیار از یک سوم عمق بلوک سبک هبلکس (بلوک aac) بیشتر باشد،

باید در هر ۳ رج با دو میلگرد ۸ دو سرگونیا تقویت انجام گردد.

حتما بخوانيد – حجم بلوک هبلکس و بارگیری