نصب تاسیسات بر روی هبلکس

نصب تاسیسات بر روی هبلکس

نصب تاسیسات بر روی هبلکس

نصب تاسیسات بر روی هبلکس

بلوک اتوکلاو شده هبلکس از نظر نصب تاسیسات و نماسازی (اعم از لوله ، کابینت ، سنگ ، سرامیک ، …) مانند سایر مصالح میباشد

و چنانچه پروژه هبلکس (بلوک سبک) به صورت صحیح اجرا شود با مشکلی روبرو نخواهد شد.

جهت اجرای تأسیسات در دیوارهای هبلکس باید از شیارزن های برقی استفاده کرد

و محل لوله های برق و تأسیسات مکانیکی را به دقت با ابزار مناسب ایجاد کرد

بهتر است از روش های سنتی جهت ایجاد شیار خودداری گردد.

از نظر نصب تأسیسات و روکار : مانند سایر مصالح می باشد

از نظر نصب تاسیسات و نماسازی: (اعم از لوله ، کابینت ، سنگ ، سرامیک ، …)

از نظر نصب تاسیسات و نماسازی: (اعم از لوله ، کابینت ، سنگ ، سرامیک ، …)

مانند سایر مصالح میباشد و چنانچه به صورت صحیح اجرا شود با مشکلی مواجه نخ

حتما بخوانيد – هبلکس اتوكلاوي و غير اتوكلاوي