نیروی مورد نیاز برای کار با هبلکس

نیروی مورد نیاز برای کار با هبلکس

نیروی مورد نیاز برای کار با هبلکس

نیروی مورد نیاز برای کار با هبلکس

با توجه به حجم كار و محل اجراي كار مي‌توان تعداد نفرات را افزايش يا كاهش داد

ولي بعد از حمل مصالح به طبقات حداقل دو نفر جهت مسؤليت‌هاي زير مورد نياز است:
– یك نفر استاد كار جهت چيدن و تراز و شاقولي كردن ديوار ساخته شده با بلوک بتنی گازی
– يك نفر كارگر جهت ساختن ملات یا چسب بلوک هبلکس و رساندن مصالح به استادكار.
– معمولاً يك استادكار بلوک فرمستون و يك كارگر روزي ۳۰ متر مربع ديوارچيني هبلکس را انجام مي‌دهند.

حتما بخوانيد – صرفه جویی مصالح ساختمانی