ویژگی های ثرمستون و فرمستون

ویژگی های ثرمستون و فرمستون

ویژگی های ثرمستون و فرمستون

ویژگی های ثرمستون و فرمستون

هبلکس – فرمستون – بلوک سبک هبلکس = عایق گرما، سرما، صدا و مقاوم در برابر زلزله و …

هبلکس – فرمستون – بلوک سبک هبلکس = صرفه جویی در آهن یا آرماتور، زمان اجرا، ملات مصرفی، دستمزد و …

هبلکس – فرمستون – بلوک سبک هبلکس = چسبندگی قابل توجه با ملات سیمان و ماسه و گچ و خاک به موجب گواهی وزارت مسکن و شهر سازی

حتما بخوانيد – کاهش هزینه بارگیری