پانل ديواري مسلح ساخته شده با AAC

پانل ديواري مسلح ساخته شده با AAC

پانل ديواري مسلح ساخته شده با AAC


پانل ديواري مسلح ساخته شده با AAC

از بیش ترین كاربرد هاي بتن سبک گازی AAC ، توليد بلوك هاي ديواري براي به کارگیری در ساختمان هاي با طبقات کم و يا ساخت ديوارهاي جدا كننده در ساختمان هاي معمولي است.
پانل هاي ساخته شده از بتن سبك گازي، برای مقاومت در برابر حداقل بارهاي وارد بر آن ، ناشي از نيروي وزن ديوار ، بار براي ديوا رهاي خارجي و ساير نيروهاي احتمالي موجود، به صورت مسلح توليد و در اختيار استفاده كنندگان قرار مي گيرد. ميزان اين تسليح و محاسبات مربوطه ، براساس استاندارد ها و آيين نامه ها ي معتبر صورت مي گيرد.
از مزاياي اين پانل ها ، مي توان به مقاومت در برابر آتش ، عملكرد حرارتي مطلوب ، عدم نياز به عايق حرارتي مجزا ،كاهش انتقال صوت ، كاهش در مصرف مصالح مورد نياز براي نما،سهولت نصب و اجرا اشاره کرد. در صورت عدم رعايت الزامات فني در توليد و نصب اين بتن ، مشكلات بهره برداري از قبيل ترك هاي ناشي از جمع شدگي و انبساط و انقباض حرارتي ايجاد مي گردد.
همچنين به علـت خصوصـيات عايـق بودن اين بتــن مي توان از آن براي ديوارهاي سرد خانه ها، گرم خانه ها، موتور خانه، سالن هاي ضد صدا به صورت يكپارچه با قالب بندي عمودي استفاده نمود.( وزن مخصوص ۱۲۰۰كيلوگرم بر متر مكعب)

پانل ديواري مسلح ساخته شده با AAC

الزامات پانل ديواري مسلح ساخته شده با AAC

دستورالعمل های ساخت پانل ديواري مسلح ساخته شده با AAC شامل موارد زیر می باشد :
۱-كاربرد اين نوع پانل هاي تولید شده با بتن سبك گازي در ديوارهاي غير باربر داخلي و خارجي مجاز مي باشد.
۲-پانل ديواري مسلح ساخته شده با AAC بايد داراي حداقل مقاومت ۴Mpa و ميانگين مقاومت ۵Mpa باشند. (رده AAC-4 طبق استاندارد ملي ايران به شماره ۸۵۹۳)
۳-الزامات استاندارد ASTM 1452 يا EN 12602 بايد در ساخت پانل هاي AAC رعايت شود.
۴-وزن مخصوص بتن سبك گازي در دامنه ۳۵۰ تا ۸۵۰ كيلوگرم بر متر مكعب مي باشد.
۵-اتصال اين پانل ديواري مسلح ساخته شده با AAC به يكديگر و به عناصر سازه اي بايد به گونه اي باشد كه ضمن پايداري ديوارهاي حاصل در برابر بارهاي خارج از صفحه، در رفتار لرزه اي سازه مشاركت نداشته باشند.
۶-رعايت حداقل هاي طراحي ، نحوه تسليح و محاسبات طراحي اين پانل ها بايد بر اساس آئين نامه هاي معتبر از جمله ACI523 ، ACI318 بين المللي مربوطه، انجام شود.
۷-رعايت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان و مسكن در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق و هم چنين الزامات نشريه شماره ۴۴۴ مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، كاربري و وظيفه عملكردي عنصر ساختماني الزامي است .
۸-صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان و مي بايستي مطابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان تأمين گردد.
۹-رعايت الزامات مبحث ۱۹مقررات ملي ساختمان در جهت صرفه جويي در مصرف انرژي براي ديوار خارجي الزامي است. همچنين ضخامت پانل ها بايد پاسخگوي الزامات مندرج درمبحث ۱۹مقررات ملي ايران ، از نظر صرفه جوئي در مصرف انرژي باشد . در صورتي كه اين پانل ها در زمينه حرارت به روش تجويزي طراحي ۱٫۲٫۳به ابعاد ۳۶,۴۸ ، ۲۶ افزايش يابد. در صورت استفاده از روش كاركردي و با ارائه مدارك و مستندات فني، اين اعداد مي توانند کاهش يابند.
۱۰-ضخامت پانل ها بايد الزامات مندرج در مبحث ۱۸مقررات ملي ايران را جهت صدابندي جدارهاي داخلي و خارجي تأمين نمايد به اين منظور لازم است براي جدا گرهاي داخلي از پانل هاي با حداقل ضخامت ۱۰سانتي متر دو طرف اندود و براي ديوارهاي خارجي، از پانل هاي با حداقل ضخامت ۲۰سانتي متر دو طرف اندود و براي ديوارهاي بين دو واحد مسكوني مستقل، از پانل هاي با حداقل ضخامت ۲۵سانتي متر دو طرف اندود استفاده شود.
۱۱-بديهي است ضخامت پانل، بر اساس حداقل ضخامتي كه ضوابط مندرج در كليه بندهاي الزامات را برآورده سازد تعيين ميشود.
۱۲-تأمين الزامات مربوط به نفوذپذيري، دوام، تر و خشك شدن متوالي، سيكل هاي ذوب شدگي و يخ زدگي وغیره براي ديوارهاي خارجي ضروری است.
۱۳-تأمين تمهيدات لازم جهت اجراي اندودهاي تر و خشك از نظر مقاومت و دوام الزامي است.
۱۴-ويژگي هاي فني و مكانيكي چسب يا ملات به كار برده شده براي اتصال پانل ها به يكديگر و به سازه، بايد منطبق بر استاندارد و سازگار با بتن  AACباشد.
۱۵-رعايت تمهيدات لازم جهت محدود نمودن جمع شدگي و تغيير شكل هاي ناشي از انبساط و انقباض حرارتي، در حد مجاز مطابق آئين نامه هاي مربوطه، الزامي است.
۱۶-محافظت ميلگردهاي موجود در قطعات مسلح در برابر خوردگي بايد تامين شود .در اين راستا مي توان از ميلگردهاي داراي پوشش محافظ استفاده كرد.
۱۷-رعايت استانداردهاي مربوط به الزامات زيست محيطي و بهداشتي الزامي است.
۱۸-اخذ گواهينامه فني براي محصول توليدي ، پس از راه اندازي خط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن ضروری است.