پخش كردن ملات چسب بلوک

پخش كردن ملات چسب بلوک

پخش كردن ملات چسب بلوک

پخش كردن ملات چسب بلوک

براي دستيابي به حداكثر مقاومت پيوستگي بين قطعات و ملات باید مکان اتصال تمیز باشد

سطوح درزها بايد از هرگونه گرد و غبار و يا مواد لق (با استفاده از قلم مو يا هر وسيله مناسب ديگر) تميز شوند.

چسب بلوک سبک هبلکس تهران بايد به طور صاف و هموار روي سطوح درز

با

استفاده از يك ماله مخصوص متناسب با پهناي بلوك هبلکس مورد نظر پخش شود.

اعمال ملات چسب بلوک به سطوح افقي و قائم بلوك سبک با ماله مخصوص كه هم عرض بلوك هبلکس مي باشد.

حتما بخوانيد – اولين رديف بلوک سبک هبلکس