پودر آلومینیوم بتن سبك چیست؟

پودر آلومینیوم بتن سبك چیست؟ |تولید کننده بلوک هبلکس تهران بلوک aac

آلومینیوم از لحاظ   شیمیایی عنصری فعال است كه خیلی سریع در مجاورت هوا ورطوبت واكنش نشان داده و تركیب میشود

پودر آلومینیوم بتن سبك چیست؟

پودر آلومینیوم بتن سبك چیست؟

پودر آلومینیوم بتن سبك چیست؟

آلومینیوم از نظر شیمیایی عنصری فعال است كه خیلی با سرعت در مجاورت هوا ورطوبت از خود واكنش
نشان داده و تركیب می شود به همین دلیل پودر آلومینیوم را در زمره مواد آتش گیر دسته بندی میكنند
كه جهت جلوگیری از قرار گرفتن در معرض اكسیژن و ایجاد واكنش سطح آن را با مواد لوبریكانت می پوشانند.
در  بتن های سبك گازی اعم از اتوكلاو شده  AAC      یا اتوكلاو نشده  NAAC      عامل که باعث حباب
زایی و سبك كردن بتن استفاده از آلومینیوم می شود  كه به صورت پودر یا خمیر در مخلوط بتن بكار می رود.
به خاطر همین شرایط جهت واكنش پودر ایجاد شود باید ماده لوبریكانت تمیز گردد كه این كار عموما در
كارگاههای كوچك با استفاده از مایع ظرفشویی صورت میگیرد. پودر آلومینیوم مناسب   باید دارای ذرات ریز و
جدا از هم باشد یا به عبارت ساده تر كلوخه ای نباشد. در صورت كلوخه ای بودن حبابی كه در بتن ایجاد
میشود بزرگ بوده و در نتیجه پایدار نخواهد بود و منجر به جوشیدن بتن میشود وهمچنین یك دست نبودن
حباب ها باعث كاهش مقاومت در برابر هدایت گرما و صوت خواهدشد.

چهار روش اصلی برای تولید پودر آلومینیوم وجود دارد

كه عبارتند از:
خرد كردن به روش مكانیكی ‏ایجاد واكنش بصورت شیمیایی ته نشین شدن به صورت الكتروشیمیایی و
روش اتمیزاسیون (افشان كردن مذاب فلز) كه بهترین  تولید پودر با روش آسیاب كردن افشانش با هوا
و افشانش گازی است. اگر پودر آلومینیومی كه از روش افشانش یا تكه های خردشده آلومینیوم به دست
میاید در كنار یك حلال آسیاب شود خمیر آلومینیوم بدست میاید.