کاربرد ليكا در ژئوتكنيک

کاربرد ليكا در ژئوتكنيک

کاربرد ليكا در ژئوتكنيک


کاربرد ليكا در ژئوتكنيک

کاربرد لیکا در ژئوتکنیک به عنوان پرکننده سبک ژئوتکنيک
سبکدانه ليکا حدود نصف سبکـدانه معمولي وزن دارد ,و این مزیت ، با نظر به زاويه داخلي اصطکاک ، می تواند بار افقی را تا نصف کـاهش دهد.این روش برای حل بسیاری از مشکلات مهندسی مفید می باشد و خاک نرم ناپایدار را به زمین قابل استفاده تبدیل کرده است . پر کننده سبک در اطراف لوله های آب و بخار و دیگر تاسیسات حساس به گرما ، نقش یه عایق دائمی بدون فرسایش را بازی می کند . در واقع رس منبسط شده ، راه حل ژئوتکنیک قابل اعتماد و اقتصادی است .

 

موارد کاربرد سبکدانه ليکا به عنوان پرکننده ژئوتکنیک شامل موارد ذیل می باشد :

۱) سواحل و موج شکن ها
۲) محوطه سازي ي و میدان های پر شده
۳) باغچه ها روی پشت بام
۴) دیوار های حائل
۵) تعمیرات و بهسازي سازه اي
۶) پر کردن روي خاک هاي ي ضعیف و مرداب و باتلاق
۷) عایق سازی خاکريز و زيرسازي جاده
۸) فونداسيون ها عمیق
۹) جاگذاري کردن لوله ها و کانال ها براي عایق سازی یا در خاک های ناپایدار
۱۰) سیستم های زهکشي آب در خاکريزها

کاربرد ليكا در ژئوتكنيک

کاربرد ليكا در ژئوتكنيک

کاربرد ليكا در ژئوتكنيک

مزیت های لیکا عبارت است از :

۱-بار مرده را نصف مي کند .
۲-بار جانبي را نصف مي کند .
۳-زاویه اصطکاک داخلی بالایی دارد.
۴-اندازه هاي کنترل شده دارد .
۵-زهکشي آزاد
۶- در آب غیر قابل حل می باشد
۷-غیر قابل حل در اسيدها می باشد.
۸-از نظر شیمیائی خنثي است .
۹- عایق با ضريب مقاومت بالا ، می باشد.
۱۰-مقاومت فشاري و عمر بالا دارد.
۱۱-به آسانی حمل و جای گذاری می شود.
۱۲-به راحتي در دسترس است.
۱۳-دوستدار محیط زیست است .