بلوک

ویژگی های  بلوک های سبک بتنی:  بلوک های معدنی : بلوک های صنعتی :

ویژگی های ۱- بلوک های سبک بتنی ۲-بلوک های معدنی ۳-بلوک های صنعتی

بلوک

بلوک

بلوک

 

*- بلوک های سبک بتنی را می توان به صورت زیر شرح داد

block سبک بتنی (دقیقا مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۷۷۸۲) به block  نامیده  می شود

مقدار چگالی آنها حداکثر ۱۷۰۰ کیلوگرم برمتر مکعب می باشد.

block سبک از موارد زیر تشکیل شده است

۱- سیمان

۲- ماسه

۳-آب

۴- سبک دانه های طبیعی یا صنعتی  ساخته می شود.

سبک دانه های طبیعی به عنوان پوکه معدنی نظیر پوکه بستان آباد (Pomis) و پوکه قروه (Scoria)

سبک دانه های صنعتی به صورت رس منبسط شده (لیکا) و سبک دانه ها که الزامات استاندارد ملی ایران را برآورده می سازد قابل استفاده می باشد.

 

*- بلوک های معدنی را می توان به صورت زیر شرح داد

این block از مخلوط سبک دانه های طبیعی با سیمان و آب تولید می شود.

جهت  حفظ سبکی  این نوع  قطعات، مقدار ریزدانه طبیعی بسیار کاهش یافته و نوع  محصول نهایی با تخلخل بالا تولید و به بازار عرضه می شود.

جرم حجمی  block های سبک معدنی کمتر از ۱۲۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و مقاومت آنها حداقل ۳۰کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.

از جمله پوکه های معدنی بسیار مناسب برای تولید این block ، پوکه معدنی بستان آباد می باشد

که دارای وزن مخصوص کم و مقاومت بالا در ترکیب با مواد سیمانی می باشد که در block  معدنی تولیدی شرکت  نیز از این پوکه ها استفاده می شود.

 

*- بلوک های صنعتی را می توان به صورت زیر شرح داد

این block از مخلوط سبک دانه های صنعتی (لیکا) با سیمان و آب بدست می آید.

جرم حجمی بلوک های سبک صنعتی کمتر از ۹۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و مقاومت آنها حداقل ۳۰کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد.

ضخامت جداره بلوکهای توخالی برای بهره گیری بیشتر از ویژگی های عایق کاری آنها بیش از block سیمانی معمولی است ( حدود ۳ سانتی متر ).

block  سبک در انواع مختلف جهت دیوارهای پیرامونی و تیغه داخلی تولید شده

دارای کاربردهای گسترده ای در ساخت انواع دیوارهای پوشش خارجی ، جدا کننده و نما می باشند.

 

پیوند : بوک هبلکس 

منبع : http://iraac.net

بتن متخلخل چیست ؟ مزایا

بتن متخلخل چیست ؟ مزایا

بتن متخلخل


بتن متخلخل چیست ؟

بتن متخلخل ، یکی از انواع بتن می باشد که مواد تشکیل دهنده آن شامل مخلوطی از سـیمان و آب و بـا دانـه بنـدي، بدون ریزدانه یا با ریزدانه کـم و در مـواردي افزودنـی هـاي شیمیایی می باشد، طوری که تخلخل آن بین ۱۵ تا ۲۵ درصد متغیر خواهد بود. نبـود ریزدانـه یـا ریزدانـه کـم ، موجب کاهش کارایی مخلوط تازه این نـوع بـتن می شود؛ بنـابراین بـراي دسـتیابی بـه مشخصـاتی ماننـد مقاومـت ونفوذپذیري، ضـروري اسـت کـه عملیـات تـراکم در حـین ساخت آن استفاده شود. در بتن متخلخل سخت شده، فضاي خالی مؤثر، نقش اصلی و تأمین کننده خاصـیت نفوذپـذیري را دارد. فضــاي خــالی مــؤثر، آن بخــش ازفضــاي ســازه متخلخل است که از طریق آن آب از سطح به داخـل سـازه نفوذ می کند و از بخش زیرین آن خـارج مـیشـود. حجـم عمده این مخلوط را سنگدانه ها تشکیل می دهـد و بـیشتـرسنگدانهاي آغشته به وسیله ي خمیر سیمان حـالتی چسـبناك داشته و وزن مخصوص حاصل در محدوده ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰کیلوگرم بر مترمکعب متغیر است. از این نوع بتن بـه عنـوان رویه براي اولین بار در سال ۱۸۶۵در کشور اسکاتلند و دریک معبر شهري با استفاده از عمل تراکم براي کنترل فضاي خالی استفاده شد.

بتن متخلخل چیست ؟ مزایا

مزایاي بتن متخلخل در روسـازي، شـامل مـوارد ذکر شده در ذیل می باشد :

۱) روسازي مورد علاقه طرفـدارن محـیط زیسـت
۲) کاهش آلودگی صوتی(جذب انرژي صوتی)
۳) بهبود شرایط ایمنـــی ضـــریب اصـــطکاك ( و ممانعـــت از پدیـــده آب سطحی) هیدروپلانینگ
۴) کاهش شیب حرارتی
۵) کـاهش خطر تورم در اثر یخبندان
۶) جلوگیري از رواناب سطحی.

چهار دلیـل اصـلی بـراي توجیـه مقاومـت پـایین بـتن متخلخل وجود دارد که عبارتند از:

۱) کـاهش تعـداد نقـاط اتصالی بین سنگدانهها بهخاطر نبود ریزدانـه
۲) ضـعف درمقاومت پیوندي بین خمیر چسباننده و سنگدانه ها
۳) سطح چسبندگی پایین به دلیل نبود ریزدانه یـا ریزدانـه کـم
۴) وجــود حفــرات زیــاد.

 ســه روش مرســوم و دردسترس براي به سازي ویژگی هاي مقاومتی بتن متخلخل درمطالعات گزارش شده است که عبارتند از:

۱) افزایش سطح چسبندگی خمیر سیمان با سـنگدانه هـا؛
۲) بهبـود مقاومـت خمیر سیمان
۳) تقویت مقاومت ناحیه انتقال.
یک روسازي با ضخامت ۱۲۵میلـیمتـر و تخلخـل ۲۰درصد، توانایی ذخیره حجـم آب بـارانی بـه شـدت ۲۵میلیمتر که به طور مداوم می بارد را در فضـاي خـالی خـود دارد . مقاومت این نوع بتن کمتراز بتن معمولی است که علت اصلی آن وجود فضاي خالی زیاد در سـاختمان آن است؛ بنابراین اسـتفاده از ایـن نـوع بـتن در روسـازي بـارترافیک متوسط و کـم مناسـب خواهـد بـود.
در آخـرین تحقیقات انجـام گرفته ، تأثیر نوع سنگدانه بر دوام بـتن متخلخـل وتأثیر رژیم عمل آوري بتن بـر مقاومـت سایشـی آن بررسـی شده است.
در مطالعه هاي دیگر تأثیر اندازه، دانه بندي، نـوع و مقـدار سنگدانه بر مدول الاستیسته اسـتاتیکی بـتن، بررسـی شـده است و نتایج به دست آمده، از تأثیر فراوان خواص سنگدانه بر ویژگی مذکور حکایت میکند. در یک پژوهش جامع،نحوه استفاده از بتن متخلخـل بـه عنـوان سـازه روسـازي وبررسی مزایا و معایب آن، بررسی شده است .عـلاوه بـرپژوهش هاي مذکور، و پژوهشهاي فـراوان دیگـري ماننـد تأثیر نسبت فضاي خالی، نسبت آب به سیمان، خصوصیات سیمان مصرفی، نسبت حجمی درشت دانه، اندازه درشت دانه و مقاومت بتن متخلخل؛ مسئله اساسی که مقاومـت پایین این نوع بتن است، کماکـان بـه عنـوان چـالش اصـلی،مورد بحث است.
افزایش میزان فضاي خالی، از طرفی باعث افت در خـواص مقــاومتی شــده و از طــرف دیگــر موجــب افــزایش ضــریب نفوذپذیري، جذب انرژي صـوتی و ایمنـی در سـطح روسـازي خواهد شـد. یکـی از مهـم تـرین مسـائلی کـه در سـاخت بـتن متخلخل به عنوان چالش مطرح است به دست آوردن دانـه بنـدي بتن متخلخل است. براساس مطالعات انجـام شـده در خصـوص دانه بندي بهینه بتن متخلخل نتایج بسیار ارزشمندي به دست آمـده است. استفاده از ریزدانه عبوري از ۴/۷۵ میلیمتر، به دلیل اینکـه نقاط اتصالی بین سنگدانه هـا را افـزایش داده و در نتیجـه باعـث افزایش مقاومت نهایی بتن میشود، توصیه شده است. با افـزایش اندازه بیشینه ي بعد سنگدانـه مصـرفی، مقاومـت بـتن متخلخـل کاهش و درعوض میزان فضـاي خـالی و نفوذپـذیري مخلـوط افزایش می یابد. بیشینه ي اندازه سنگدانه مناسـب و قابـل اسـتفاده در بتن متخلخل ۲۶/۵میلیمتر توصیه شده است؛ هـمچنـین استفاده از ریزدانه کوچکتر از الک ۴/۷۵ میلیمتر به مقدار ۱۰تـا ۱۵ درصد در مخلوط بتن متخلخل براي تـأمین مقاومـت ضـمن لحاظ کردن نفوذپذیري، پیشنهاد شده است.
عمر مفید بتن

عمر مفید بتن

عمر مفید بتن

عمر مفید بتن

بتن ، از جمله مصالح ساختمانی که استفاده از آن به خاطر این که از دوام و مقاومت بالایی برخوردار است ، در میان مهندسین و معماران روایج یافته است . تمامی مصالح ساختمانی دارای عمر مفید می باشند که بتن نیز از این قائده مستثنی نمی باشد .عوامل متفاوتی بر عمر مفید بتن تاثیر گذار می باشد . در کل عمر مفید بتن و سازه های بتنی وابسته به آرماتورها و میلگردهای موجود در آن می باشد. به گونه ای که ، خوردگی این آرماتورها ، موجب افزایش سرعت تخریب بتن خواهد شد . عوامل مکانیکی ، فیزیکی و شیمیایی ، آسیب های وارده بر بتن ، در اثر رخ می دهد.

عمر مفید بتن

چه عواملی می توانند برعمربتن تاثیرگذارباشند ؟

تخریب یا به طور کلی آسیب رسیدن به بتن ، موجب کاهش چشمگیر عمر مفید آن خواهد شد . عوامل مختلف فیزیکی ، شیمیایی و مکانیکی می توانند بتن را دچار صدمه و آسیب دیدگی کنند با توجه به این که بتن دارای مقاومت و دوام بالایی می باشد .کلیه عوامل ذکر شده ، عمر مفید مصالح ساختمانی نظیر بتن یا بلوک های بتنی را کاهش می دهند . جهت افزایش عمر مفید بتن باید آسیب ها و عوامل به وجود آوردنده تخریب در بتن ، به طور مداوم کنترل شوند. امروزه دستگاه های مختلفی جهت کنترل و بررسی بتن وجود دارند که یکی از آن ها دستگاه اسکن آرماتور می باشد. این دستگاه به منظور تعیین و تشخیص خوردگی آرماتورها در بتن طراحی شده است.دستگاه کاربردی دیگر جهت انجام مقاوم سازی و افزایش عمر مفید بتن ، دستگاه الکتراسونیک می باشد. با استفاده از این دستگاه شما می توانید مقاومت بتن را مورد بررسی قرار دهید و علاوه بر این شما قادر هستید با این دستگاه ، عمق ترک های موجود در بتن را نیز تعیین کنید.

عوامل به وجود آورنده  آسیب در بتن شامل موارد نام برده در زیر می باشد :

بتن ممکن است در برابر عوامل مختلف دچار آسیب شود. از جمله عوامل اصلی که در آسیب بتن موثر است و نقش زیادی دارند عبارتند از:
۱) میزان زیادی آب در مخلوط بتن
۲) استفاده از طرح اختلاط غیر استاندارد و نامناسب
۳) به کار بردن سیمان بی کیفیت و سنگدانه های آلوده برای ساخت مخلوط بتن
۴) آب آلوده نیز می تواند در کیفیت بتن تاثیر بگذارد و به مرور زمان موجب آسیب رسیدن به بتن شود.
۵) از دیگر عوامل موثر بر آسیب دیدگی بتن ، انجام عملیات ویبراسیون ، به صورت نامناسب است.
۶) کیورینگ ناکافی از دیگر عوامل اصلی موثر بر آسیب در بتن می باشد.
۷) بر روی آرماتورها باید به اندازه کافی پوشش بتنی وجود داشته باشد زیرا در غیر این صورت به آرماتورها و در نتیجه بتن آسیب می رسد.
۸) قرار گرفتن بتن در معرض اسید
۹) وجود چرخه های یخ زدگی و ذوب
۱۰) تحمیل بار بیش از ظرفیتبتن
۱۱) بتن ریزی نامناسب و غیره
به منظور جلوگیری از بروز این مشکلات در بتن و نگهداری و حفاظت از آن ، جهت افزایش عمر مفید بتن ، باید از تست ها و آزمایش هایی که برای بررسی تخریب بتن طراحی شده اند ، استفاده کنید. به این آزمایش ها ، اصطلاحا ” آزمایش غیر مخرب بتن” نامیده می شود.
بلوک سبک بتنی

خصوصیات و مزایای بلوک سبک بتنی

ویژگی های  و مزایای بلوک سبک بتنی

بلوک سبک بتنی

بلوک سبک بتنی

بلوک سبک بتنی

 

 

وزن کم :

وزن بسیار کم بلوک های لیکا سبب کم شدن وزن بار مرده ساختمان و نیروی موثر زلزله شده است و نیز وقت و هزینه مالی اجرای کار را تغییر می دهد.

وزن دیوار چیده شده با بلوک سبک  در مقایسه با مصالح سنتی مانند آجر ۵/۲ برابر کمتر می باشد.

 

مقاوم در برابر آتش :

مقاومت اجزای سازه ای در مقابل آتش سوزی بر اساس مدت زمانی سنجیده و بررسی می شود که این اجزا قادر است آتش را بدون سوختن و فرو ریختن تحمل کنند.

دانه های لیکا در دمای ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد تولید می شوند که قادرند شوک های حرارتی تا دمای ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد را به تحمل کنند.

هر متر مربع دیوار حدود ۳ ساعت مقاومت دارد.

عایق صوتی :

ویژگی ها و خصوصیات سطح بلوک و خواص دانه های لیکا سبب جذب صوت به خود می شود.

مقدار افت صدا از بلوک سبک  به ضخامت ۱۵ سانتی متربرابر با  ۴۶ دسی بل می باشد.

با مصرف بلوک سبک ، الزامات مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان بر آورده شد است .

عایق حراراتی :

استفاده کردن از بلوک سبک  در عایق کاری دیوارهای پیرامونی و اطراف، مورد تایید سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشورایران قرارا گرفته و بدون بهره گیری از هرنوع  عایق دیگری،

دیوار چیده شده با بلوک  به عنوان عایق همگن محسوب می شود و الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را تامین می نماید.

 

مقاومت :

بلوک های سبک  بر اساس آخرین استاندارد های موجود در دنیا  تولید می  شوند و دارای مقاومت مطلوب در برابر بارهای وارده هستند.

همچنین پایین بودن مدول کشسان این بلوک ها، به عنوان اجزاء پر کننده در ساختمان های مناطق زلزله خیز

سبب افزایش دوره نوسانی ساختمان و به عبارت دیگر کاهش نیروی زلزله وارد بر ساختمان می گردد.

کارپذیری فیزیکی :

بلوک سبک در اشکال و ابعاد مختلف فارسی بر و آجر تولید  و به بازار عرضه می شود.

عملیات برش، میخ کوبی، سوراخ کاری و شیارزنی مسیرهای کابل و لوله های تاسیساتی بروی بلوک به راحتی انجام می گردد.

این نوع بلوک به آسانی و راحتی با فرز بریده می شود

در صورت استفاده از تیشه تنها از محل ضربه می شکند که این ویژگی باعث کاهش پرت مصالح به میزان چشم گیری می شود.

کارپذیری با انواع ملات :

شکل هندسی بلوک های تو خالی  علاوه بر کاهش وزن، از هدر رفتن ملات در هنگام ساخت دیوار جلوگیری می کند.

علت استقبال از بلوک سبک آپتوس چیست؟

با در نظر گرفتن زلزله خیز بودن اکثر شهرهای کشورمان، تمام سعی مهندسان در ساخت و سازها، کم کردن وزن بار مرده ساختمان ها می باشد.

بلوک سبک از جمله مصالحی است که با توجه به وزن کم توانسته یکی از ابزارهایی باشد که وزن سازه ها را نسبت به محصولات مشابه به نسبت قابل توجه ای کاهش دهد.

 

پیوند: بلوک هبلکس

منبع : http://iraac.net

آب بندی بتن و سازه‌های بتنی

آب بندی بتن و سازه‌های بتنی

آب بندی بتن 

آب بندی بتن و سازه‌های بتنی

زمانی که عملکرد صحیح سازه های اجرا شده ، با ناتراوا بودن آن در ارتباط است، آب بندی بتن به امری ضروری بدل می شود که باید در تمامی مراحل مطالعات اولیه، طراحی، ساخت بتن و اجرای سازه همواره باید مورد توجه قرار گرفته و توسط افراد متخصص انجام شود. با توجه به استفاد از سازه بتنی ، در مکان هایی نظیر مخازن بتنی آب شرب و تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب که هدف از طراحی و ساخت چنین سازه‌هایی حفظ آب‌ یا فاضلاب برای مدت زمان طولانی درون آن است و در این مدت فرایندهای تخصصی زیادی بر روی آن انجام خواهد گرفت، عدم تراوش و عمر مفید بالای سازه دارای رابطه مستقیم با سطح عملکرد آن می باشد. در کل این نتیجه حاصل می شود که در سازه‌های بتنی توجه به نحوه عملکرد به هنگام بهره‌برداری در تمامی فازهای طراحی و اجرایی اهمیت ویژه‌ای دارد.

اصول آب بندی بتن

اقدامات مختلفی جهت آب بندی بتنِ یک سازه در مراحل اجرا و پس از اجرا صورت می‌گیرد. برخی از این اقدامات به هنگام تولید بتن و برخی پس اجرا و قبل از بهره‌برداری انجام می‌شود. تولید بتنی مناسب، استفاده از مواد آب بند پوششی نظیر پودر آب بند بتن و استفاده از واتر استاپ های داخل بتن از جمله راهکارهای آب بندی بتن به شمار می‌رود.

پودر آب بند کننده بتن چیست ؟

پودر آب بند بتن یا به اصطلاح واترپروف ، در واقع ماده ای از جنس سیمان است. علت استفاده از پودر آب بند کننده بتن ، برای ضد آب کردن بتن در هنگام مواجهه با فشار های هیدرواستاتیک مثبت و یا منفی آب می باشد . این ماده دارای خواص ویژه ای است و بر روی بتن اثراتی دارد . استفاده از این ماده از نظر اقتصادی نیز کاملا مقرون به صرفه می باشد. حالت فیزیکی این ماده به صورت پودر خاکستری رنگ است که دارای وزن مخصوص معادل ۳۱٫۰۹ گرم بر سانتی متر مکعب است. این پودر فاقد یون کلر می باشد. مقاومت فشاری بتن و همچنین میزان نفوذ آب در بتن نیز مطابق با استاندارد های مطرح در این زمینه می باشد.

خصوصیات پودر آب بند بتن و تاثیراتی که بر روی بتن دارد شامل :

۱) استفاده ازاین پودر جهت جلوگیری ازخوردگی بتن و محافظت از میلگردها
۲) پودر آب بند کننده بتن ، بافت یکنواخت با بتن تشکیل می دهد.
۳) تمام سطوح بتنی با استفاده از این پودر ، غیر قابل نفوذ می شوند.
۴) این پودر ، قدرت نفوذ بالایی در بتن دارد.
۵) یکی از خصوصیات آب بند بتن می باشد که به هیچ وجه مانع تنفس بتن نمی شود.
۶) از خواص دیگر پودر آب بند بتن ، موجب مقاومت بتن در محل هایی که دارای ۳ PH تا ۱۱ هستند .
۷) اجرای این پودر بسیار آسان است و به سرعت قابل اجرا می باشد.
۸) حتی در محیط هایی که در تماس با آب آشامیدنی هستند نیز این پودر به دلیل غیر سمی بودن ، قابل استفاده است.

موارد کاربرد آب بندی بتن را ذکر کنید :

۱) به منظور محافظت از بتن در سازه های مختلف از آب بند بتن استفاده می شود .
۲) جهت آب بند کردن بتن در تصفیه خانه ها ، واترپروف مورد استفاده است .
۳) برای آب بند کردن سپتیک تانک و مخازن آب به کار گرفته می شود.
۴) به منظور آب بندی بتن در تونل ها به کار برده می شود.
۵) بهره بردن از این پودر در سازه های زیر زمینی
۶) برای آب بندی بتن در سازه هایی نظیر پارکینگ ، فوندانسیون ها و همچنین استخر ها مورد استفاده است .
۷) از کاربرد دیگر آن ، آب بندی بتن کانال های انتقال آب می باشد.
۸) جهت بر طرف کردن نم زدگی در سطوح بتن نیز از پودر آب بند کننده بتن استفاده می شود.
۹) از واترپروف در برج خنک کننده ، مخازن آب آتشنشانی و همچنین برای آب بندی حوضچه های بتنی استفاده می شود.
چسب بلوک و کارایی آن

استفاده از چسب بلوک هبلکس

چسب بلوک هبلکس

چسب بلوک

چسب بلوک

چسب بلوک

استفاده کردن از ملات های خشک آماده یکی از مناسب ترین و بهترین  راه هادر ساختمان سازی  می باشد .

چسب مخصوص AAC  در بسته بندی های کیسه ای  ۲۵ کیلویی به وسیله اکثر تولید کنندگان AAC  به همراه بلوک به بازار عرضه می شود.

میزان مقدار مورد نیاز چسب جهت اجرای دیوار های AAC بستگی به ضخامت دیواری که می خواهید بسازید دارد

ولی معمولا  برای ساخت یک مترمکعب دیوار با بلوک AAC ، مقدار ۱۵ کیلوگرم چسب درجه یک لازم می باشد .

ملات چسب

 جهت تهیه ملات چسب آن را داخل یک سطل مناسب کار ریخته

 بر اساس دستوالعمل نوشته شده روی کیسه چسب مقداری لازم آب به آن اضافه کرده و آن را با هم مخلوط میکنند،

پیشنهاد می کنیم برای اختلاط از همزن استفاده شود و عمل اختلاط با سرعت بسیار کم تا حذف هوا ادامه یابد.

بعد از مدت خیلی کوتاهی از اختلاط ، ملات برای مصرف آماده می شود ، عمر کارایی ملات (چسب) عموما بین ۱ تا ۲ ساعت است.

بدین صورت باید ملات به مقدار مورد نیاز تهیه و تولید شود  تا ملات اضافی خشک نشود و لازم نباشد آن را دور بریزید ،

چون به هیچ عنوان اضافه نمودن آب واختلاط مجدد ملات مجاز نمی باشد.

چسب بلوک

حداکثر مقاومت

جهت دستیابی به حداکثر میزان مقاومت پیوستگی بین قطعات و ملات ، سطوح بلوکها باید از هر گونه گرد و غبار یا مواد معلق تمیز شوند .

برای برطرف کردن گرد و غبار و جلوگیری از جذب آب ملات چسب، سطوح تماس بلوک با چسب را مرطوب می کنند.

چسب باید به طور صاف و هموار روی سطوح بلوکها با استفاده از یک ماله مخصوص متناسب به پهنای بلوک مورد نظر پخش شود.

ضخامت چسب ( ملات نازک ) ، در سطوح افقی و قائم باید حدود ۲  میلیمتر باشد .

ویژگیهای و خصوصیات  ملات لایه نازک که مناسب جهت استفاده در دیوار چینی با قطعات  AAC هستند ، در استاندارد ملی ایران به شماره  ۷۰۶ ارائه شده است .

چسب بلوک

کارائی چسب

روانی و کارائی جنس چسب باید به میزان و مقداری  باشد که به راحتی از بین دندانه های ماله عبور کرده و روی سطح بصورت یکنواخت پخش گردد.

پس از پخش چسب و تا زمان قراردادن بلوک در محل خود ، شکل دندانه ای چسب ایجاد شده با ماله روی بلوک باید حفظ شده و نریزد .

پیوند : چسب بلوک 

منبع : http://iraac.net

روش های تولید بتن سبک

روش های تولید بتن سبک

روش های تولید بتن سبک 

انواع روش های تولید بتن سبک

در سال های اخیراستفاده از بتن های سبک ، بسیار رایج شده است .در ذیل روش های تولید بتن سبک که به کار گرفته می شود و نحوه تولید این نوع بتن ، به طور کامل شرح داده شده است .

جزئیات روش های تولید بتن سبک

روش های تولید بتن سبک

۱) استفاده از مصالح متخلخل سبک در ساختار بتن سبک ، یکی از روش های تولید این نوع بتن پرمصرف، می باشد. این مصالح دارای وزن مخصوص ظاهری کم هستند و در بتن جایگزین سنگدانه های معمولی می شوند. این سنگدانه های معمولی نسبتا چگالی بالایی دارند و چگالی آنها معادل ۶٫۲ می باشد.
۲) روش دیگری که برای ساخت انواع بتن سبک مورد استفاده قرار می گیرد ، ایجاد منفذ هایی در داخل بتن می باشد. منافذ ایجاد شده در بتن ، باید کاملا واضح و قابل تمایز با منافذ ریز بتن با حباب هوا باشند. بتن های سبکی که با این روش تولید می شوند با نام های متفاوتی نظیر بتن سبک هوادار ، بتن منفذ دار و بتن گازی ، شناخته می شوند .
۳) حذف سنگدانه های ریز از ترکیب بتن ، روش آخر برای ساخت بتن سبک می باشد . به طوری که با حذف این سنگدانه ها از مخلوط بتن ، در بین ذرات ، منافذ متعددی ایجاد می گردد. در تولید این نمونه بتن به طور معمول از انواع سنگدانه های درشت که دارای وزن معمولی هستند استفاده می شود. بتن های سبکی که به این روش تولید می گردند با عنوان بتن بدون سنگدانه ریزدر بازار شناخته شده و عرضه می گردند.
نکته ی حائز اهمیت که در زمینه تولید بتن سبک وجود دارد این است در تمام روش های تولید در بتن منفذ هایی ایجاد می شود.که این منافذ بر مقاومت بتن تاثیر منفی داشته وسبب کاهش مقاومت بتن می شوند.

 

انواع پر کننده مورد استفاده برای تولید بتن سبک

الف ) پودر خاکستر سوخت یا دوده:
پودر خاکستر سوخت ، ماده دفعی کارخانجات الکتریکی است که با زغال سنگ کار می کنند. پودر ریز خاکستر سوخت را مرطوب ، گلوله ، داغ و یکپارچه میسازند تا ماده سبک و همگنی به دست آید .  از این ماده در جاهای که تحمل بار لازم است ، برای تولید بتن سبک مورد استفاده قرار می گیرد.
ب ) پوکه سرباره کوره آهن گذلری:
سرباره کوره بلند یک تولید جانبی صنعت فولاد سازی است. سرباره مذاب را در برابر آبی که با فشار زیاد پاشیده می شود قرار می دهند تا ماده ای به شکل سنگ پا تولید شود. این ماده را خرد کرده و دانه بندی می کنند تا ماده پر کننده ای که قابل استفاده در بتن باشد، تولید کنند. کاربرد آن در محل هایی است که تحمل بار لازم باشد. می توان آنها را به صورت پوکه های کروی شکل نیز در آورد.
ج ) پوکه رسی (پوکه صنعتی):
انواع خاصی از مواد رسی طبیعی را به صورت گلوله هایی در می آورند و سپس در کوره گرم می کنند . بر اثر رها شدن آرام گازها گلوله ها از داخل ، منبسط و متخلخل می شنود و این واکنش ها باعث ایجاد یک پوسته سخت و محکم بر روی گلوله نیز می شوند.این مواد پر کننده سبک وزن نیز در محل هایی که تحمل بار لازم است به کار می روند.
د) پرلیت منبسط شده:
پرلیت نوعی سنگ آتشفشانی شیشه ای شکل است .  آن را تا نزدیکی نقطه ذوب گرم کرده تا اینکه در داخل آن بخار ایجاد می شود ، در نهایت یک ماده متخلخل با چگالی پایین تولید می گردد. بتنی که با پرلیت منبسط شده تولید شود عایق حرارتی خوبی است ولی مقاومت فشاری کمی دارد و بر اثر خشک شدن زیاد منقبض می شود.
ه ) ورمیکولیت متورق:
ورمیکولیت یک کانی است که مثل میکا از لایه های نازک تشکیل شده است و وقتی گرم می شود این لایه ها از هم جدا می شوند. جدا شدن لایه ها حجم ماده را به حدود ۳۰ برابر حجم اولیه می رساند و ماده پر کننده بسیار سبک وزنی ایجاد می کند. بتن سبک تولیده شده با این ماده پرکننده دارای خصوصیات بسیار خوبی از نظر عایق گرمایی است ولی مقاومت فشاری آن کم است و انقباض آن بر اثر خشک شدن بسیار زیاد است.
ی ) پلی استایرن منبسط شده:
دانه های گرد پلی استایرن منبسط شده دارای بالاترین  نارسانایی گرمایی هستند ولی مقاومت فشاری آن کم است. بتن سبک ساخته شده  با دانه های پلی استایرن ، به عنوان ماده اصلی عایق حرارتی ، همراه با پیش ساخته بتن ، استفاده می شود.
بلوک سبک گازی غیراتوکلاو NAC

تولید کننده بلوک سبک گازی غیراتوکلاو NAC

تولید کننده بلوک سبک گازی غیراتوکلاو NAC

بلوک سبک گازی غیراتوکلاو NAC

تولید کننده بلوک سبک گازی غیراتوکلاو NAC

تولید کننده بلوک سبک گازی غیراتوکلاو NAC

 

 بلوک سبک گازی غیراتوکلاو NAC

 

بلوک های بولکس از نوع بتن سبک (NAC (Non-Autoclaved Aerated Concrete جز گروه بلوک های سبک گازی یا اسفنجی است. 

بلوکهای گازی که از داخل  شدن ماسه ، سیمان پرتلند تیپ دو، آب، پودر آلومینیوم وبقیه مواد افزودنی حباب زا ساخته و تولید می شوند

بعد از ریختن در قالب های مخصوص خودش به دو صورت عمل آوری می شوند

 

 بر اساس روش عمل آوری با همان نام معروف هستند و شناخته شده اند که عبارتند از:

۱- اتوکلاو شده ( AAC (Autoclaved Aerated Concrete

۲- اتوکلاو نشده (NAC (Non-Autoclaved Aerated Concrete

 

بولکس

بولکس نام یک نوع محصول  می باشد که رشد صنعتی، تجاری و مسکونی در ایران را به دگرگونی در ساخت و ساز ساختمان ها مبدل کرده است.

بتن اتوکلاو (nAAC) نشده در همه جهان برای چند دهه مورد استفاده قرار گرفته  است ، با این وجود ،بتن naac در ایران با حداقل شناخت عمومی ساخته شده می باشد.

با مزایا قابل توجه زیادی  که شامل حفاظت از آتش ، عایق صوتی و حرارتی، تطبیق پذیری، دوام، و همراه با کاهش وزن ساختمان کاهش زمان اجراو هزینه های کارگری کمتر می باشد.

در عصر کنونی در بیشتر کشورها و حتی در کارخانه های موجود در ایران بلوک های گازی به روش AAC(Autoclaved Aerated Concrete) تولید می شود

در این روش پس از پف کردن و بریدن به تکه های مورد نظر در دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد و با فشار ۱۲ اتمسفر عمل آوری می شوند

در این نوع سیستم به خاطر مصرف بالای انرژی، هزینه تمام شده ی نهایی تولید بالا بوده و در نتیجه قیمت محصول نهایی تحت تاثیر هزینه تولید خواهد بود

اما یکی دیگر از روش هایی که به جدیدا در کشور مورد استفاده قرار گرفته و در این شرکت نیز از این روش استفاده می گردد

روش عمل آوری بدون اتوکلاو بوده و از طریق درجه حررات خود مصالح در حین تولید و سیستم های گرمایشی سالن تولید صورت می گیرد

که نسبت به روش اتوکلاو شده دارای هزینه تولید خیپایین تری خواهد بود.

 

پیوند :بلوک هبلکس

منبع : http://iraac.net

چسب بتن چیست ؟ کاربرد آن

چسب بتن چیست ؟ کاربرد آن

چسب بتن

چسب بتن چیست ؟

یکی از افزودنی‌های بتن که امروزه در ساختمان سازی دارای کاربرد گسترده ای می باشد ، چسب بتن است. معمولا این چسب بدون نیاز به افزودن آب، کاملاً هموژن بوده وموجب افزایش مقاومت کششی، خمشی و همچنین دوام بتن، گچ و آهک می شود. از مهم ترین خواص آن، افزایش چسبندگی بتن می باشد.

چسب بتن چیست ؟ کاربرد آن

توضیح فنی چسب بتن

چسب بتن در ترکیب با بتن و ملات‌های ساخته شده از جمله سیمان و آهک سبب افزایش مقاومت کششی و مانع از ایجاد ترک در ملات می‌شود. همچنین  قابلیت استفاده با گچ را نیز داراست وسبب بالا بردن کارائی و حالت خمیری و روانی بتن و ملات تازه می شود.
چسب بتن ، مقاومت خمشی بتن تا حداکثر ۵۰% ، افزایش می‌دهد، همچنین استفاده از آن منجربه افزایش چسبندگی و مقاومت سایشی بتن می‌شود و با کاهش نفوذ آب و مواد شیمیایی‌ و افزایش مقاومت، تأثیر چشمگیری‌ درمقابل یخبندان و یخ زدن بتن و ملات دارد، هم چنین درافزایش مقاومت محصولات سیمانی در محیط‌های قلیائی شدید مرطوب ، تاثیرگذار می باشد.

نحوه استفاده از چسب بتن :

نحوه استفاده از چسب بتن این گونه است که ابتدا آن را با آب مخلوط و رقیق کرده و سپس با شن و ماسه و سیمان مخلوط می‌کنند‌. هر چقدر ضخامت بتن کمتر باشد و نیروی بیشتری بر آن وارد شود‌، مصرف چسب بتن بیشتر می‌شود‌. بنابراین در این حالت باید قبل از چسباندن ملات جدید‌، یک لایه محلول چسب بتن به سطح زیرین مالیده شود.
میزان مصرف چسب بتن به میزان ۵% الی ۲۰% وزن سیمان مصرفی‌، به بتن اضافه باید کرد. نگهداری چسب بتن، چسب بتن در درجه حرارت C˚۵ + تا C˚۳۰ نگهداری شود.

چسب بتن چیست ؟ کاربرد آن

ویژگی‌ها و تأثیرات چسب بتن

چسب بتن ، سبب تولید چسبندگی قابل توجهی در بتن یا ملات می شود که ازمهم ترین خواص آن است که خود عامل افزایش چسبندگی بتن یا ملات جدید در حال اجرا است. همچنین چسب بتن‌، نفودناپذیری بتن و ملات را کاهش می دهد که این سبب آب بند بودن آن نیز می‌شود و مانع از ترک خوردن و باد کردن بتن می‌شود‌. به همین علت استفاده از چسب بتن سبب افزایش مقاومت فشاری و بالا رفتن عمر مفید سازه می‌شود. چسبندگی بالا به بتن حدوداً ۴ برابر ملات سیمان‌، سبب بهبود مقاومت شیمیایی، مقاومت سایشی‌، ‌مقاومت کششی و فشاری می‌شود. با به کارگیری چسب بتن ، علاوه برافزایش انعطاف پذیری بتن ، دوام آن نیز بهبود می‌یابد.

موارد کاربرد چسب بتن

۱) بیشترین کاربرد آن مربوط به کارهاى تعمیراتى می شود چرا که این افزودنى با ملات، مخلوط هماهنگ وهمگنى تشکیل می‌دهد و مانع تراوش آب و تفکیک دانه‌هاى ریز و درشت مى‌شود.
۲) در پروژه‌های تعمیراتی کاربرد دارد ، چرا که میزان چسبندگی بتن به سطح قدیمی را به مقدار قابل توجهی افزایش می‌دهد.
۳) با چسب بتن می توان آسیب دیدگی سطحی و عمقی سازه‌های بتنی را ترمیم نمود. این ویژگی چسب بتن‌، هنگام نما‌سازی بر روی بتن قدیمی نیز کاربرد دارد.
۴) موجب افزایش میزان چسبندگى بتن تازه را با ملات قدیمى‌تر می شود .
۵) از ویژگی های دیگر چسب بتن جلوگیری ازایجاد ترک در بتن و تبله کردن وافزایش عمرسازه‌های بتنی است.
۶) ترمیم آسیب دیدگی کانال‌های آب‌
۷) کف سالن‌های صنعتی‌، باند فرودگاه‌ها، سدها‌،
۸) پایه پل‌ها و ستون‌ها
۹) برای آب بندی بتن، منابع و استخر‌های بتنی‌
۱۰) برای ترمیم و تعمیر آسیب دیدگی‌های سطحی و عمقی سازه‌های بتنی که در خشکی بوده ‌یا اینکه با رطوبت در تماس هستند‌.
۱۱) برای نماسازی برروی بتن قدیمی
۱۲) برای ساخت ملات‌های ترمیمی و قدیمی یا بتن خود تراز شونده
۱۳) برای کف‌سازی و پرکردن درز‌های ساختمانی و ساخت و ترمیم سطوح بتنی