بلوک هبلکس چیست

اجرای هبلکس و درزهای اجرایی

اجرای هبلکس و درزهای اجرایی

درزهای اجرایی در فاصله های افقی به اندازه ۳ برابر ارتفاع دیوار یا ۶ متر باید به اندازه ۱۰ تا ۱۳ میلیمتر در نظر گرفته شود. تسمه های اتصال حداکثر در هر ۳ رج بلوک سبک aac استفاده شود.
جهت اجرای نمای سنگی غیر خشک که دارای سطح صاف با ابعاد بزرگتر از ۶ متر باشد، درز انبساط عمودی و افقی به ضخامت یک سانتیمتر در هر ۶ متر اجرا گردد.
قیمت روز چسب بلوک سبک و قیمت بتن سبک گازی را از هبلکس تهران دریافت کنید.

تاریخ

12 شهریور 1396

دسته بندی

بتن سبک, بلوک سبک