نوشته‌ها

تولید بتن AAC

تولید بتن AAC

تولید بتن AAC 

تولید بتن AAC

بتن سبک AAC با دانسيتة كم درحدود (۵۵۰ kg/m3 ) که ناشی از ساختار اسفنجي و متخلخل آن می باشد، مشابه بتن معمولي به صورت درجا ريخته نمي شود، یعنی در محل كارخانه و در اندازه هاي موردنیاز به صورت بلوک يا پانل مسلح يا غيرمسلح توليد و به محل موردنظر انتقال می یابد.
مواد اوليه تولید اين نوع بتن عبارت است از سيليس، سيمان، آهك، پودر آلومينيم و آب است و مواد چسباننده كه عمدتاً سيمان و آهك هستند، در فرايند اتوكلاو با سيليس واكنش انجام مي دهند و سيليكات كلسيم هيدراته حاصل می شود. در اين روش، بتنی با ساختار سلولي توليد مي شود كه اطراف هر سلول را ديوارهاي از جنس تركيب ماسة سيليسي ريز و سيليكات كلسيم هيدراته احاطه كرده است.
ساختار متخلخل AAC كه ناشی از واكنش آهك آزاد حاصل از تركيبات سيمان و آهك و پودر آلومينيم به وجود مي آيد، داراي خواص عايق حرارتي مناسب است و همچنين نسبت مقاومت به جرم حجمي زيادتري در مقایسه با ديگر انواع بتن دارد.

شرایط تولید بتن AAC

حداكثر دما در بیشتر تولیدات AAC حدود ۱۸۵ تا ۱۹۰ درجه ی سانتيگراد و فشار ۱۲ تا ۱۴ اتمسفر است. البته مدت زمان اعمال دما و فشار ثابت، وابسته به عوامل مختلفي نظیرمحدوده ی مقاومتي، ابعاد قطعات و غيره است؛ كه اين مدت معمولاً بين ۱۰ تا ۱۴ ساعت درنظر گرفته مي شود. در پايان بخار قطع مي شود و فشار به تدريج كاهش مي يابد كه اين كاهش فشار بین۲۰ تا ۳۰ دقيقه طول مي كشد. كاهش نسبتاً سريع ولي كنترل شدة فشار باعث تبخير سريع رطوبت مي شود و موجب كاهش جمع شدگي بتن می شود.

فرايند توليد انواع بتن سبك AAC

مراحل تولید بتن سبک AAC به این صورت است كه در

مرحله ی اول :
درابتدا آب موردنياز براي قالب ريزي، كه حدود %۵۵ كل مواد خشك را تشكيل مي دهد، وارد مخلوط كن مي شود و سپس مواد سيليسي (يا خاكستر بادي) را با آن مخلوط مي كنند تا به صورت لجن درآيد.
مرحله ی دوم :
سيمان و آهك و در مرحله ی آخر پودر آلومينيم كه ازقبل با مقداري آب در محل جداگانه اي مخلوط شده است( را با سرعت بالا وارد مخلوط كن مي كنند )در موارد خاصي سولفات كلسيم نيز به اين مخلوط اضافه مي شود.
كل زمان اختلاط حدود پنج تا شش دقيقه است. مخلوط حاصل در اين مرحله به شكل دوغابي رقيق با چگالي حدود ۱/۶است. كه آن را درون قالب هايي به شكل مكعب مستطيل مي ريزند.
حجم دوغاب به دانسيته طراحي محصول بستگي دارد و از ۲۱ تا ۲۳ حجم قالب و به گونه اي است كه دست كم قالب را تا نيمه پر مي كند. درون اين دوغاب واكنش هاي مختلفي روي مي دهد.
پس از واكنش آهك با آب طبق فرمول زير آهک هيدراته و گرما حاصل مي شود.

تولید بتن AAC

پس از واكنش شيميايي پودر آلومينيم با Ca(OH)2 نيز حباب هاي هيدروژن و گرما حاصل مي شود.

تولید بتن AAC

سيمان به آرامي هيدراته مي شود و به دليل گرما زا بودن واكنش هاي اشاره شده دماي دوغاب بالا مي رود؛ پس از پف كردن دوغاب براثر گاز هيدروژن ايجاد شده، حجم دوغاب به آرامي افزايش مي يابد، به طوری که در مدت زماني بين ۱۰ تا ۳۰ دقيقه كل حجم قالب پر مي شود. اين حباب ها سبب ایجاد تخلخل درساختار بتن AAC می شود.
همان گونه كه اشاره شد، بخشي از آب موجود در دوغاب صرف واكنش هاي هيدراتاسيون آهك و سيمان و بخشي ديگر به صورت سطحي، جذب ماسه سيليسي مي شود و مقداري از آن نيز به دليل بالا رفتن دماي دوغاب تبخير مي گردد. درنتيجه، دوغاب به تدريج غليظ تر مي گردد و پس از گيرش سيمان از حالت دوغاب خارج و تبديل به جسمي مي شود كه ازنظر نرمي شبيه پنير است. در اين زمان مراحل گيرش تكميل مي گردد. مدت گيرش بسته به شرايط قالب ريزي و كيفيت مواد اوليه و به ويژه دماي نهايي آن حدود دو تا ده ساعت طول ميكشد و محصول كيك مانندي به وجود مي آيد كه آمادة برش و خروج از قالب است. در اين مرحله پس از گيرش كيك آن را به وسيلة سيم هاي مخصوص برش مي دهند. ابعاد معمولي بلوک ها ۶۰ × ۲۵ × A سانتيمتر است كه در آن A از ۷/۵ cm آغاز ميشود و مضارب ۲/۵ cmبه آن اضافه مي شود.
ضايعات و پرت هاي حاصل از برش و تراشه هاي احتمالي قالب ريزي دوباره به اول خط توليد برگردانده مي شود و پس از محاسبه ميزان آب و مواد جامد موجود در آن و كسر اين مواد از مواد لازم اوليه در قالب هاي بعدي استفاده مي گردد.

تولید بتن AAC

عمل آوری بتن سبک AAC

بعد از اینکه قطعات به اندازه دلخواه و در اندازه هاي موردنياز برش داده شدند، براي عمل آوري تحت فشارو درجه حرارات معين و به مدت لازم به اتوكلاو منتقل مي شوند.
اگرازاتوكلاواستفاده نشود و قطعات AAC دراين حالت به مدت طولاني كنار گذاشته شوند.
درنهايت به مقاومت معيني مي رسند كه بخشي از اين مقاومت ناشي از واقعيت گيرش سيمان و بخش ديگري مربوط به تشكيل هيدروسيليكات كلسيم است، ولي محصولي كه بدين گونه توليد مي شود جمع شدگي و انقباض زيادتر و مقاومت كمتري نسبت به محصول عمل آوري شده با بخاردارد و ازطرفي، زمان توليد نيز خيلي طولاني مي شود.
نوآوري فرايند توليد بتن سبک ،AAC عمل آوري در فشار بالاست كه زمان توقف در اتوكلاو را به حداكثر ۱۵ساعت ميرساند. فرايند اتوكلاو ازقرن ۱۹شناخته شده بود، ولي جنبة نو بودن آن در اين است كه ميتوان آن رابراي تودة حفره دار و متخلخل مثل بتن AAC نيزبه كاربرد.
بنابراين، كيك پس از برش در اندازه هاي لازم و موردنظر وارد اتوكلاو مي گردد و پس از تخلية هواي درون اتوكلاو، بخار آب اشباع وارد و فشار آن تا ۱۲ atm رسانده مي شود؛ حرارت حدود ۱۹۰ °Cو زمان باقي ماندن كيك در اين فشار حدود ۸تا ۱۲ساعت است. كل زمان پخت با احتساب زمان بالا بردن و پايين آوردن فشار حدود ۱۵ساعت است.
طي فرايند اتوكلاو، SiO2 و با CaO واكنش مي يابد و سيليكات كلسيم حاصل می شود.
سيليكات كلسيم انواع مختلفي دارد كه از ميان آن ها توبرموريت از همه مهم تر و داراي بيشترين نقش در استحكام محصول است.

زمان و چرخه عمل آوري AAC در اتوكلاو در ۴ قسمت تقسیم بندی می شود :

۱- زمان قبل از اعمال بخار و فشار
۲- اعمال تدريجي بخار و افزايش كنترل شده؛
۳- زمان اعمال بخاروفشار ثابت
۴- كاهش فشار تدريجي و كنترل شده
فرايند توليد بتن سبک اتوكلاوشده به صورت شماتيك در شكل ذیل نشان داده شده است.

تولید بتن AAC

منبع : http://iraac.net

پیوند: بتن ، بتن سبک ، هبلکس

روش اجرای بلوک های AAC

روش اجرای بلوک های AAC

روش اجرای بلوک های AAC

روش اجرای بلوک های AAC  

جهت دیوارچینی با بلوک های سبک گازی AAC  باید اصول و قواعدی که در قالب روش اجرای بلوک های AAC  در ذیل به آن پرداخته ام ، رعایت کنید .
۱– نگهداری بلوک AAC
نکاتی که برای نگهداری بلوک سبک گازی AAC باید رعایت شود شامل موارد ذیل می باشد :
الف ) بلوک های AACرو باید روی یک سطح صاف و بالاترازسطح زمین نگهداری شوند.
ب ) پوشش پالت بلوک های هبلکس ، در زمان مصرف کنده شود. دراتمام دیوارچینی ، روی بلوک های باقیمانده با نایلون پوشیده شود.
ج ) با چسب بلوک می توان آسیب ها یا پریدگی هایی که در زمان حمل بلوک ها ایجاد می شود ، ترمیم کرد.
د ) نگهداری چسب مشابه سیمان است. کیسه ها باید روی کف خشک با حداقل فاصله ۱۰ سانتیمتر از زمین قرار گیرند. حداکثر تعداد کیسه رویهم ۸ عدد است.
۲ – آماده سازی بلوک های AAC
در مرحله ی اول اجرای بلوک AAC باید در ابتدا چسب بلوک طبق دستورالعمل مندرج روی پاکت، در داخل ظرف پلاستیکی مناسب با آب تمیز ترکیب کرد.نکاتی که برای مخلوط کردن آب و چسب باید رعایت کنید شامل :
۱) در صورتی که دمای هوا کمتر از ۵ درجه سانتیگراد باشد ، باید از آب گرم با دمای بیش از ۱۰ درجه سانتیگراد استفاده کنید
۲) جهت مخلوط کردن ترکیب آب و چسب ، از دستگاه همزن با سرعت کم، تا زمانی که مخلوطی یکنواخت حاصل شود، استفاده شود.
۳) در طول مدت همزدن مخلوط، نباید به آن آب اضافه گردد.
۴) پس از ۱۰ دقیقه توقف، مخلوط قبل از مصرف، دوباره همزده شود.
۵) زمان استفاده از مخلوط آماده شده ۲ ساعت است.
در محل چیدن بلوک های دیوار، با استفاده از ملات ماسه سیمان، سطح صاف و تراز به ضخامت ۱ تا ۲/۵ سانتیمتر، ایجاد می گردد. در دیوارهای همکف قبل از اجرای ملات یک لایه عایق رطوبتی اجرا شود.
۳- نصب ردیف اول بلوک هبلکس
برای دیوارچینی با بلوک AAC باید نکات ذکر شده در ذیل را رعایت کنید
۱) برای اجرای ردیف اول باید تراز و راستا کنترل شود و ابتدا امتدادهای اصلی و سپس تقاطع ها کار شود.
۲) پس از نصب هر بلوک ، باید سطح آن با برس تمیز کنید وسپس به سطوح عمودی چسب بلوک بزنید. به این نکته توجه کنید که حداقل ضخامت چسب ۶/۱ میلیمتر و حداکثر آن ۳ میلیمتر باشد.
۳) بعد از اتمام نصب هر بلوک ، تراز و شاغولی بودن آن را چک کنید. جهت اصلاح تراز دیوار می توانید با چکش پلاستیکی به مدت زمان ۵ دقیقه ، ضربات آهسته به دیوار بزنید.
۴) پس از اتمام لایه اول به صورت تراز، باید فرصت داده شود که چسب خودش را بگیرد.اجرای لایه بعد باید پس از گیرش لایه قبل باشد.
۵) بهتر است سطح خارجی بلوک چند سانتیمتر جلوتر از ستونهای فلزی اجرا شود و روی ستونها عایق گردد. این کار برای جلوگیری از ایجاد پل حرارتی در محل اعضای فلزی است.
۶) برای جلوگیری ازاثرمیان قابی در هنگام وقوع زلزله و اثرات انبساط و انقباض سازه، دیوارها با فاصله یک سانتیمتر از ستونها و دیوارها اجرا شده و با تسمه های فلزی با فاصله حداکثر ۲ بلوک به سازه متصل شود. بر پر کردن فاصله ها می توان از گچ کشته یا پلی اورتان استفاده نمود.
۴- برشکاری روی بلوک های AAC
برای برش دادن بلوک های AAC می توانید از ابزارهایی نظیراره دستی، اره نواری و لوازم نجاری استفاده کنید .
۵- سوراخکاری بلوک هبلکس
برای سوراخکاری این بلوک ها ازدستگاه برش دوار استفاده کنید و توجه کنید که قطر سوراخ از یک سوم عمق بلوک بیشتر نشود.
۶- درزهای بلوک AAC
درزهای اجرایی در فاصله های افقی به اندازه ۳ برابر ارتفاع دیوار یا ۶ متر باید به اندازه ۱۰ تا ۱۳ میلیمتر در نظر بگیرید و تسمه های اتصال حداکثر در هر ۲ رج بلوک استفاده کنید.
جهت اجرای نمای سنگی غیر خشک که دارای سطح صاف با ابعاد بزرگتر از ۶ متر باشد، درز انبساط عمودی و افقی به ضخامت یک سانتیمتر در هر ۶ متر اجرا کنید.
۷- نصب ردیف های بعدی بلوک AAC
روش اجرای بلوک های AAC   یا دستورالعمل هایی که برای نصب ردیف های بعدی دیوار با بلوک AAC باید توجه گردد عبارتند از :
۱) برای تمام بلوک های بعدی باید سطوح عمودی و افقی چسب بزنید و قبل از چسب زدن باید سطح بلوک ها با برس تمیز کنید.
۲) در زمان نصب بلوک، ابتدا لبه دور از اتصال بلوک گذاشته می شود و سپس قسمت اتصال در محل خود قرار گیرد. از لغزاندن بلوک خودداری کنید.
۳) با کاردک ملات های اضافی تمیز کنید و کاردک به صورت ۴۵ درجه نسبت به بلوک بگیرید و آن را به گونه ای حرکت دهید که لبه تیز به سمت درز نباشد.
۴) همپوشانی بلوک ها ، حداقل ۱۵ سانتیمتر است(حداقل فاصله درزهای قائم ۱۵ سانتیمتر است) و برای هر رج ثابت باشد.
۵) جهت کنترل راستا و تراز دیوار ، باید شاغولی انجام دهید.
۶) از نوارهای فلزی سوراخ دار در محل اتصال دیوارهای فرعی، درزها و اتصال به ستون استفاده کنید.
۷) در صورتی که دیوارهای محل اتصال هم ضخامت باشند باید همزمان بچینید.
۸) دیوار فرعی با ضخامت کمتر از دیوار اصلی با فاصله اجرایی حدود ۱ سانتیمتر و با استفاده از نوارهای فولادی با فاصله یک متر، به دیوار اصلی متصل می شوند.
۹) اتصال دیوارهای فرعی L یا T شکل که هم ضخامت باشند، به صورت لاریز اجرا کنید.
۱۰) در محل اتصال L شکل دیوارهای اصلی از بلوک سوراخ دار استفاده کنید و سوراخ ها را در یک امتداد قرار دهید. سپس یک میلگرد در سوراخ عمودی اتصال قرار داده و با گروت پر کنید.
۱۱) جهت اتصال دیوار به ستونهای بتنی می توانید از قطعه فلزی سوراخ دار که با پیچ به دیوار و ستون متصل می شود، استفاده کنید.
۱۲) جهت اتصال دیوار به ستون های فلزی از قطعه فلزی سوراخ دار که از یک طرف با پیچ به بلوک های دیواری و از طرف دیگر به ستون با جوش یا پیچ متصل شود، می توان استفاده کنید.
۸ – اجرای تاسیسات در بلوک های هبلکس
جهت اجرای مسیرهای تاسیسات در بلوک های هبلکس ، می توانید شیارهای عمودی و سوراخکاری دوار در دیوارها ایجاد کنید و به توصیه های زیر توجه کرده و رعایت کنید .
الف ) بعد ازاتمام اجرای تاسیسات مسیرها و سوراخ ها با چسب بلوک پر کنید.
ب) سوراخکاری با دستگاه برش دوار انجام شود.
د ) قطر سوراخ از یک سوم عمق بلوک بیشتر نشود و دور سوراخ های بزرگتر باید با توری فلزی تقویت کنید.
ه ) در صورتی که عمق شیار از یک سوم عمق بلوک بیشتر باشد، باید در هر ۳ رج با دو میلگرد ۸ دو سرگونیا تقویت کنید.
۹- لکه گیری سطح دیوار هبلکس
ازچسب بلوک یا گروت ترمیمی می توانید برای ترمیم پریدگی ها و لکه گیری بلوک ها استفاده کنید.واین نکته را بدانید که مدت زمان مصرف گروت ترمیمی کوتاه است.
قبل از اجرا سطح با برس تمیز شود. لکه گیری با استفاده از کاردک انجام می شود. سپس سطح با یک سوهان ریز یا سمباده صاف و آماده رنگ آمیزی می شود.
۱۰- نصب در و پنجره روی هبلکس
شما می توانید درو پنجره ها را به طور مستقیم روی بلوک هایAAC نصب کنید اما توصیه می شود که از چهارچوب های فلزی پر شده با ملات استفاده کنید.
۱۱- نازک کاری در بلوک AAC
از آن جایی که دیوارهای ساخته شده با بلوک های هبلکس دارای سطحی صاف می باشند بنابراین می توانید برای پوشش دیوارها از کاغذ دیواری، لایه ای نازک گچ، پلاستر سیمان، سرامیک، پوشش های طرح دار آکریلیک یا ملات آماده پوشش استفاده کنید.توجه کنید که در محل نا پیوستگی دیوارها (نظیر اتصال به دیوار یا ستون بتنی و ستونهای فلزی) و گوشه بازشوها می توان از مش های فایبر گلاس یا سایرانواع توری استفاده کنید.
ازدیگر مزایای بلوک های هبلکس این است که می توانید درساختمان های صنعتی و پارکینگ ها بلوکهای AACرا به طور مستقیم با رنگ آکریلیک رنگ آمیزی کنید.
حداقل زمان عمل آوری پلاستر و سطوحی که با ملات ماسه سیمان اجرا شده اند ۳ روز است که سطح دیوار باید مرطوب نگه داشته شود.

پیوند: بلوک سبک ، هبلکس ، بلوک AAC

لینک :http://iraac.net

الزامات بلوک های دیواری AAC

الزامات بلوک های دیواری AAC

الزامات بلوک های دیواری AAC

 

الزامات بلوک های دیواری AAC

۱-بلوك هاي هوادار اتوكلاوشده با بتن سبك گازي، را می توان برای ساخت ديوارهای غير باربر داخلي وخارجي استفاده کرد. این نکته قابل ذکر است که محدوديت های كاربري این بتن ها، با توجه به رده مقاومتي آن ها تعيين مي گردد.
۲-بتن هاي گازي از نظر رده مقاومتي شامل سه دسته با مقاومت هاي مگاپاسكال ۵/۲ ، ۰۰/۵ و ۵/۷ می باشند. همچنين از نظر جرم حجمي خشك، اين بتن مي تواند داراي جرم حجمي اسمي ۴۰۰ تا ۸۰۰ كيلوگرم بر متر مكعب باشد.
۳-بلوك هاي بتن گازي یا بلوک هبلکس بايد داراي ويژگي هاي استاندارد ملي ايران به شماره ۸۵۹۳ باشند.
۴-به منظورجلوگيري از تغيير شكل هاي نسبي در ديوار و اندود و در نهايت ، كاهش احتمال ترك خوردگي ، بايد جمع شدگي ناشي از تغييرات رطوبت به حداكثر ۰۲/۰ درصد محدود شود.
۵-ملات هاي مورد استفاده جهت اجراي ديوار با بلوك هاي بتن سبك گازي یا بلوک هبلکس ، باید داراي مشخصات فني مطابق استانداردهاي شماره ۱-۷۰۶و ۲-۷۰۶موسسه استانداردهاي ملي ايران باشد.
۶-دستورالعمل های لازم برای عدم مشاركت ديوارهاي حاصل از بلوك هاي بتن سبك گازي یا بلوک AAC، دررفتارلرزه اي سازه ضروري است.
۷-تأمين الزامات مربوط به نفوذپذيري، دوام، سيكل هاي ذوب شدگي و يخ زدگي وتشعشات ماوراء بنفش برای ديوارهاي خارجي ضروري است.
۸-با نظربه جذب آب نسبتاً زياد اين محصول، رعايت ضوابط به محافظت ديوارها ازتماس مستقيم با آب و يا چرخه هاي تر و خشك شدن الزامي مي باشد.
۹-رعايت استانداردهاي مربوط به الزامات زيست محيطي و بهداشتي ضروری می باشد.
۱۰-ضخامت حداقل ديوار و يا ضخامت عايق حرارتي تكميلي بايد طوری باشد كه الزامات مبحث ۱۹مقررات ملي ساختمان جهت صرفه جويي در مصرف انرژي براي ديوارخارجي را تأمين نمايد.
۱۱-رعايت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان و مسكن درخصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق و هم چنين الزامات نشريه شماره ۴۴۴ مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، كاربري و وظيفه عملكردي عنصر ساختماني الزامي است.
۱۲-صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان مي بايستي طبق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان تأمين گردد.
۱۳-اخذ گواهينامه فني براي محصول توليدي، پس از راه اندازي خط توليد كارخانه، از مركزتحقيقات ساختمان و مسكن ضروری است .

الزامات بلوک های دیواری AAC

الزامات بلوک های دیواری AAC

نقاط قوت و ضعف بلوک AAC

نقاط قوت و ضعف بلوک AAC

نقاط قوت و ضعف بلوک AAC

 

نقاط قوت و ضعف بلوک AAC

 

بلوک AAC چیست ؟

 

نقاط قوت و ضعف بلوک AAC

AAC،جزء مصالح سبک به حساب می آید كه جهت ساخت جداره هاي ساختمان اعم از ديوار ، سقف و كف بكار مي رود .
• AACمخفف عبارت Autoclaved Aerated Concreteبه معني “بتن هوادار اتوكلاو شده” مي باشد. AAC یک نوع فرآورده بتنی می باشد که مواد تشکیل دهنده ی آن شامل مخلوط سيمان ، سيليس يا ماسه سيليسي ، آهك ، پودر آلومينيم و آب است که این مواد تحت فشار و دماي بالا قرار گرفته تا بلوک AAC حاصل گردد.
AAC از نظر فيزيكي جامد ، غير الاستيك و متخلخل بوده و چگالي آن كمتر از آب است. رنگ AAC طوسي مايل به سفيد بوده و تا حدودي خاصيت چكش خواري دارد. همچنین بلوک AAC دارای قابلیت برش دهی و تراش دهی نیز می باشد.
AACداراي خواصي ویژه نظیر چگالي كم ، عايق حرارت ، عايق صوت مي باشد كه كليه اين خواص به علت تخلخل اين محصول می باشد.
• AACدر اشكال و اندازه هاي مختلف و متناسب به كاربرد هاي متفاوت آن توليد و عرضه مي گردد. برخي از انواع فرآورده هاي AAC در ابعاد استاندارد تعريف شده جهاني به صورت بلوك ديواري ، پانل ديواري ، بلوك سقفي ، پانل سقفي ، نعل درگاه و غيره توليد مي شود.
• امروزه در تمام كشور هاي پیشرفته به عنوان يك مصالح ساختماني جدید با خصوصيات ویژه شناخته شده و به صورت فراگير مورد استفاده قرار ميگيرد.
نقاط قوت و ضعف بلوک AAC  با جزئیات در ذیل بیان شده است :

نقاط ضعف بلوک AAC

۱-برای استفاده از بلوک هبلکس برای ساختمان سازی ، نياز به سرمايه گذاري اوليه نسبتا زياد دارد.
۲-در صورت استفاده به عنوان قطعات يا اجزائ باربر ، داراي محدوديت در طبقات می باشد .
۳-با نظر به تنوع زياد در نوع و نحوه اتصالات پانل هاي باربر و غير باربر به يكديگر و يا به اعضا باربر ، لازم است هر يك از آنها به صورت جداگانه ارائه وبراساس ضوابط و آيين نامه هاي مربوطه مورد بررسي قرار گيرد.
۴-با توجه به جرم حجمي نسبتا كم اين نوع محصول نسبت به مصالح مشابه ، ممكن است از لحاظ هزينه حمل ونقل و در نتيجه شعاع حمل داراي محدوديت باشد.

نقاط قوت بلوک AAC

۱-این بلوک از مواد غير قابل اشتعال تولید مي شود.
۲-هيچ مواد سمي يا گازي در هنگامي كه در معرض آتش قرار مي گيرد، از آن خارج نمي شود.
۳-با توجه به عملكرد حرارتي خوب سبب حذف عايق كاري مي شود.
۴-در مدت بهره برداري باعث صرفه جويي در مصرف انرژي مي شود.
۵-موجب افزايش سرعت ساخت می شود.
۶- هزينه نگهداري آن بسیار کم است .
۷- جرم ساختمان با استفاده از بلوک هبلکس به طور چشمگیری کاهش می یابد.
۸-داراي جذب صوتي بالا و كاهش دهنده ضريب نوفه

 

انواع مختلف بلوک های AAC

انواع مختلف بلوک های AAC |تولید کننده بلوک هبلکس تهران بلوک aac

بلوک هبلکس در راستای دستیابی به مصالح ساختمانی خاص با قابلیت هایی نظیر سبکی، عایق حرارتی خوب، ساختار صلب و موثر…

انواع مختلف بلوک های AAC

انواع مختلف بلوک های AAC

 

انواع مختلف بلوک های AAC

بلوک هبلکس در راستای دستیابی به مصالح ساختمانی خاص با قابلیت هایی نظیر سبکی،

عایق حرارتی خوب، ساختار صلب و موثر، حمل و نقل آسان، کارکرد سریع و با کیفیت و

صرفه جویی در هزینه ها تولید میگردد. هبلکس نام تجاری است که برای بتن هوادهی

شده اتوکلاوی تولیدی در اروپا قرار داده اند.

فرمستون – ثرمستون – بلوک سبک – بلوک اتوکلاوی – بنای سبک – بلوک هوادار

– بتن گازی – سیپورکس

مشخصات فنی بلوک هبلکس ما :
• مقاومت دربرابر بخار آب = ۲۸۶۰۰ msN/mmKG
• ضریب انتقال حرارت = ۰٫۱۶ W/mc
• مقاومت فشاری = ۴۰ KG/CM
• جمع شدگی = ۰٫۰۵%
ابعاد تولیدی بلوک هبلکس ما:
*سایز سفارشی شما پذیرفته میشود*
• ۱۰*۲۰*۶۰
• ۱۵*۲۰*۶۰
• ۲۰*۲۰*۶۰
• ۲۵*۲۰*۶۰
بلوک سبک – بلوک هبلکس را به راحتی میتوان آنرا اره نموده و یا میخ در آن کوبیده شود و یا

جای پریز یا کانال عبور سیم برق و لوله آن در آن بوجود آورد. علاوه بر این بتن سبک در مقابل

آتش بسیار مقاوم است و کلیه شرایط سلامت محیط زیست را دارد

انواع مختلف بلوک های AAC

نکته قابل ذکر در مورد این بلوک ها وزن مخصوص پایین آنها است. بطوریکه اگر این بلوک هارا بر

روی سطح آب قراردهیم به ته آب فرو نرفته و برروی سطح آب قرارمی‌گیرد
از جمله ویژگی های آن:
• سبک ولی بسیار مقاوم و با دوام
• سرعت اجرای بالا
• عایق حرارتی مناسب
• مقاوم در برابر آتش
• عایق صوتی
• مقاوم در برابر یخ زدگی
• مقاوم در برابر زلزله
• حمل و نقل آسان
• سهولت در اجرا

انواع مختلف بلوک های AACانواع مختلف بلوک های AACانواع مختلف بلوک های AACانواع مختلف بلوک های AACانواع مختلف بلوک های AAC

ویژگی های بلوک AAC

ویژگی های بلوک AAC |تولید کننده بلوک هبلکس تهران بلوک aac

بلوک AAC  یا هبلکس به نوعی از بتن سبک متخلخل گفته می‌شود که در ساختمان سازی به کار می‌رود.

ویژگی های بلوک AAC

ویژگی های بلوک AAC

ویژگی های بلوک AAC

بلوک AAC

بلوک AAC  یا هبلکس به نحوی از بتن سبک متخلخل نامیده می‌شود که در ساختمان سازی

استفاده می شود. وزن پایین بلوک AAC در کنار عایق حرارتی بودن بلوک AAC دلیل اصلی

استفاده از بلوک AAC در ساختمان سازی است. بلوک AAC با نام اصلی بتن هوادار اتوکلاو شده 

از بتن‌های قدیمی اتوکلاو نشده یا بلوک NAAC خاص می کند.

 

تفاوت بلوک AAC ‌ با بلوک NAAC

هر ۲ بلوک نام برده شده، بلوک متخلخل سبک نامیده می شود. که در ساختمان سازی به کار

می‌روند و ویژگی‌های هم شکل نیز دارند. بلوک AAC ‌ به بلوکی گفته می‌شود که به روش‌های

گازی ساخته نشده است. بلوک AAC به روش گازی پخته می‌شود و پف می‌کند. بعد از این

مرحله بلوک را می‌برند و به قطعات مورد نظر در دمای بالای ۲۰۰ درجه سانتی گراد استفاده

می‌کنند. وزن مخصوص بلوک AAC از بلوک NAAC کمتر است و به خاطر دلیل مقاومت بیشتری دارد.

 

 

ویژگی‌های بلوک AAC

بلوک  aac خصوصیات بسیاری می شود اشاره کرد سهولت ، سرعت  و ایمنی در ساختمان سازی

اتلاف انرژی کمتر و مقاومت بیشتر در ساختمانهایی که از بلوک aac استفاده کردند  بسیار جلب

توجه میکند.

 

 

صرفه جویی در سرعت و هزینه ساخت و ساز با بلوکAAC

ابعادبلوک aac چون از سایر مصالح بزرگتر میباشد برای چیدن بلوکهایaac نیاز به کار گر متخصص

نمیباشد وحتی کارگر ساده هم به سهولت میتواند بلوکک aac را روی همدیگر بگذارد. وزن کم این

بلوک باعث میشود  توسط گارگران انتقال  بلوک aac به سهولت  انجام گیرد . اگر دیوار چینی با

بلوک aac انجام پذیرد شما هزینه کمتری بابت دیوار چینی خواهید پرداخت

بلوک AAC و سیم کشی

 بلوک AACبه راحتی برش و اره میشود و می شود میخ را به راحتی در ان فرو کرد.باتوجه به

امتیاز فوق العاده  بلوک AAC تاسیسات و لوله ها و مسیرهای سیمکشی به سهولت وتمیزی

انجام میگردد.

ویژگی های بلوک AAC

کاهش وزن با بلوک AAC  و مقاومت در برابر زلزله

اولین ویژگی مهم بلوک AAC ، وزن پایین این مصالح ساختمانی است. وزن ساختمان با

 بلوک AAC پایین می‌اید. بنابر تحقیقات، ساختمان‌هایی که وزن کمتری دارند، مقاومت

بالاتری در مقابل زلزله دارند. به همین دلیل استفاده از بلوک AAC در ساختمان‌های ضد

زلزله در حال افزایش است.

 

بلوک AAC  – عایق حرارتی

اتلاف انرژی در ساختمان‌هایی که با بلوک AAC ساخته شده اند، بسیار کمتر خواهد بود. 

بلوک AAC به تنهایی عایق کامل حرارتی است و مقدار زیادی از انرژی تولید شده برای

گرما در محیط ساختمان را حفظ می‌کند.

 

بلوک AAC  – عایق آتش و حریق

بلوک AAC از پایه ماده سیلیس تولید شده است. به عبارت بهتر بلوک AAC از ماسه

سیلیسی آسیاب شده یا خاکستری بادی تولید شده است. ماده سیلیسی عایق

مقاوم حرارت است و در برابر دمای بسیار بالا، خاصیت نسوز دارد. بلوک AAC گرما را

به کندی انتقال می‌دهد و جلوی انتشار و سرایت حریق و اتش سوزی به مکان‌های

دیگر ساختمان را می‌گیرد.

 

مشخصات فنی بلوک AAC

مشخصات فنی بلوک AAC |تولید کننده بلوک هبلکس تهران بلوک aac

این محصول مطابق با استاندارد ۸۵۹۳ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تولید می شود

مشخصات فنی بلوک AAC

مشخصات فنی بلوک AAC

مشخصات فنی بلوک AAC

این نوع محصول مطابق با استاندارد ۸۵۹۳ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ساخته

می شود و استانداردهای مربوطه  ی زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

۱-  استاندارد ملی ایران ۸۵۹۲ : ۱۳۸۵ بتن سبک – تعیین جمع شدگی ناشی از خشک شدن

بتن هوادار اتوکلاو شده

۲-  استاندارد ملی ایران ۸۵۹۶ : ۱۳۸۵ بتن سبک – تعیین مقاومت فشاری بتن هوادار اتوکلاو شده

۳-  استاندارد ملی ایران ۹۱۵۹ : ۱۳۸۵ بتن سبک – تعیین درصد رطوبت بتن هوادار اتوکلاو شده

۴-  استاندارد ملی ایران ۸۵۹۴ : ۱۳۸۵ بتن سبک – تعیین جرم حجمی خشک بتن هوادار اتوکلاو شده

۱-۱ جرم حجمی خشک (چگالی- وزن مخصوص):

از بارز ترین خصوصیات بتن هوادار اتوکلاو شده ، جرم حجمی آن می باشد که بیشترخواص

فیزیکی بتن به آن بستگی دارد. جرم حجمی محصول تولیدی بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم بر

متر مکعب است.

۱-۲ مقاومت فشاری:

استحکام  فشاری بتن هوادار اتوکلاو شده بین ۲ تا ۷ مگا پاسکال می باشد که با نمونه های

مکعبی ۱۰ سانتیمتری اندازه گیری می گردد. با توجه به عمل آوری در اتوکلاو تحت فشار و

بخار، محصول در انتهای فرآیند به مقاومت نهایی خود می رسد و پس از آن نیازی به عمل آوری

مخصوصی نیست.

ویژگیهای فیزیکی بلوک AAC مطابق با استاندارد ۸۵۹۳ ایران
ردۀ مقاومتیمقاومت فشاری N/mm۲جرم حجمی خشک نسبیمحدوده جرم حجمیحداکثر میانگین جمع شدگی ناشی از خشک شدن
میانگینحداقلKg/m۳Kg/m۳(%)
ب.ه.ا- ۲۲/۵۲/۰۴۰۰
۵۰۰
۳۵۰-۴۵۰
۴۵۰-۵۵۰
۰/۰۲
ب.ه.ا- ۴۵/۰۴/۰۵۰۰
۶۰۰
۷۰۰
۸۰۰
۴۵۰-۵۵۰
۵۵۰-۶۵۰
۶۵۰-۷۵۰
۷۵۰-۸۶۰
ب.ه.ا- ۶۷/۵۶/۰۶۰۰
۷۰۰
۸۰۰
۵۵۰-۶۵۰
۶۵۰-۷۵۰
۷۵۰-۸۶۰
 

مشخصات فنی بلوک AAC

۱-۳ جمع شدگی ناشی از خشک شدن 

ناچیز بودن جمع شدگی ناشی از خشک شدن به خاطر فرآیند پخت در اتوکلاو در دمای حدود

۱۹۰ درجه و فشار ۱۲ بار به مدت ۱۲ ساعت است که منجربه انجام جمع شدگیهای کوتاه مدت

و بلند مدت بتن می شود. طی این فرآیند سیلیکات کلسیم هیدراته می شود و در نتیجه خواص

ثابت می ماند. یکی از فرق های عمده بین این محصول و بتن کفی در همین مورد است که از

نشست و جداشدن پلاستر و نازک کاری از بلوکها جلوگیری می نماید.

 

مشخصات فنی بلوک AAC

مشخصات فنی بلوک AAC

۱-۴ مدول ارتجاعی

مدول الاستیسیته بتن هوادار اتوکلاو شده بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ مگا پاسکال می باشد. رابطۀ زیر

می تواند جهت تخمین به کار برده شود:

rDry : چگالی خشک محصول بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب
از نظر مقایسه مدول ارتجاعی بتن معمولی با مقاومت فشاری ۲۱ مگا پاسکال برابر است با:

۱-۵ مدول گسیختگی (مقاومت کششی در خمش)

مدول گسیختگی بتن  هوادار اتوکلاو شده عموما بین ۲۰ تا ۴۰ درصد مقاومت فشاری آن است

و می تواند با رابطه زیر تخمین زده شود:

fAAC – مقاومت فشاری بتن گازی با نمونه مکعبی ۱۰ سانتیمتری

۱-۶ عایق بندی حرارتی

 

یکی از مزیت های مهم  استفاده از این محصول، هدایت حرارتی کم آن است که رابطه مستقیم با

جرم حجمی دارد. با افزایش وزن مخصوص هدایت حرارتی افزایش می یابد. جدول زیر مقادیر

هدایت حرارتی اندازه گیری شده بر اساس استاندارد انگلستان ( BS۸۷۴:Part۲ ) را نشان می دهد.

 

چگالی خشکمقاومت فشاری اسمیمدول گسیختگیمدول ارتجاعیهدایت حرارتی با ۳% رطوبت
Kg/m۳N/mm۲N/mm۲KN/mm۲W/(m۰K)
۴۵۰۲/۸۰/۶۵۱/۶۰/۱۰۵۲۵۳/۵۰/۷۵۲۰/۱۲۶۰۰۴۰/۸۵۲/۴۰/۱۶۶۷۵۵/۸۱/۰۲/۵۵۰/۱۸۷۵۰۷۱/۲۵۲/۷۰/۲
 

مشخصات فنی بلوک AAC

۱-۷ مقاومت در برابر آتش 

 

مقاومت در مقابل آتش بر مبنای تعداد ساعتی که عضو می تواند آتش استاندارد را تحمل کند،

عنوان می گردد و به آن درجه آتشپادی عضو گفته می شود. بتن هوادار اتوکلاو شده از عملکرد

مناسبی در برابر آتش برخوردار است. یکی از دلایل اصلی عملکرد مناسب در مواجهه با آتش،

مقاومت بالای محصول در برابر منتقل کردن حرارت است.
آب موجود در ساختار کریستالی این بتن  اثر مثبتی در انتقال حرارت دارد و همچنین بافت متخلخل 

آن ، امکان خروج بخار آب از بتن را ، بدون ایجاد صدمه و پکیدن سطح فراهم می آورد.
در مورد بلوک های AAC بر اساس آزمایشهای انجام شده در کشور انگلستان، دیوار غیر باربر به

ضخامت ۱۰ سانتیمتر دارای درجه آتشپادی ۴ ساعت و دیوار باربر با این ضخامت دارای درجه

آتشپادی ۲ ساعت دربرابر آتش استاندارد است.
به همین خاطر برای کانالهای انتقال حرارت نیز قابل استفاده است.

۱-۸ اصطکاک

ضریب اصطکاک بین بلوکهای هوادار اتوکلاو شده بدون ملات ۰/۷۵ است.

 

۱-۹ مقاومت اتکایی

مقاومت اتکایی بتن هوادار اتوکلاو شده برابر است با 

 A۱ – سطح بارگذاری شده (در تماس با تکیه گاه)
fAAC – مقاومت فشاری بتن هوادار اتوکلاو شده

۱-۱۰ مقاومت برشی

مقاومت برشی بتن هوادار اتوکلاو شده برابر است با 

مشخصات فنی بلوک AAC

۱-۱۱ جذب آب

درصد وزنی آب جذب شده نسبت به وزن نمونه خشک، طی زمان مشخص استغراق در

زیر آب ، را میزان جذب آب گویند. میزان جذب آب نمونه های بتن گازی تا ۷۰% است. در

بلوک تازه، درصد رطوبت ۳۰% است.
رطوبت بیش از ۳/۵ سانتیمتر در عمق نفوذ نمی کند و با کاهش رطوبت ، رطوبت بلوک

کاهش می یابد. در شرایط معمولی درصد رطوبت حدود ۵% است.
در صورت عدم استفاده از چسب های مخصوص اتصال بلوکهای AAC به یکدیگر ، می توان

از ملات ماسه بادی، سیمان به نسبت ۱:۵ با مقدار کمی آهک مرده برای جلوگیری از

جذب آب ملات استفاده کرد.

۱-۱۲ خزش

تغییر شکل عضو تحت اثر بار با گذشت زمان را خزش می گویند. در شرایط معمولی تحت بار

سرویس مقدار خزش بتن هوادار اتوکلاو شده مشابه بتن معمولی است.

پیوست ۱- آزمایشهای استاندارد مرتبط با محصول AAC
شماره آزمایششرح رویه
ASTM C۱۳۸۶مشخصات استاندارد برای ساختمانهای دارای دیوار AAC(آزمون تعیین مقاومت فشاری بلوک AAC)
ASTM E۵۱۹تست برش مورب  دیوار ساختمانی AAC
ASTM C ۱۸۵روش آزمون مقدار هوای سیمان هیدرولیکی
ASTM C ۹۱مشخصات استاندارد سیمان بنایی
ASTM C۲۶۶روش آزمون زمان گیرش خمیر سیمان هیدرولیکی
ASTM C ۱۰۷۲-۹۴مقاومت چسبندگی خمشی مصالح بنایی
ASTM C ۱۱۴۸روش آزمون استاندارد برای اندازه گیری جمع شدگی ناشی از خشک شدن ملات ساختمانی
ASTM C ۱۰۱۲روش آزمون استاندارد برای سیمان هیدرولیکی در معرض محلول سولفات
ASTM C۶۷, C۱۲۶۲تست یخ زدن و آب شدن
ASTM E۳۳۰روش آزمون استاندارد برای عملکرد سازه ای پنجره های بیرونی ، دیوار پیرامونی و درب ها توسط اختلاف فشار یکنواخت استاتیک هوا .
ASTM E۳۳۱روش آزمون نفوذ آب از پنجره های بیرونی، دیوار های پیرامونی، و درب توسط  اختلاف فشار یکنواخت استاتیک هوا.
فقط یک دیوار نصب شده با یا بدون نازک کاری
ASTM E۹۶عبور بخار آب
AATCC/ICBO ۱۲۷-۱۹۹۵نفوذ آب / شدت جریان
UL۲۶۳ (ASTM E۱۱۹)طبقه بندی آتش برای سقف و دیوار AAC
ASTM C۵۱۸آزمایش هدایت حرارتی
ASTM C۱۳۸۶مشخصات استاندارد برای واحدهای دارای دیوار AAC
ASTM C۱۴۵۲مشخصات استاندارد برای آرماتوربندی عناصر بتن هوادار شده اتوکلاو شده
NER ۵۳۱    ایزولاسیون حرارتی و صوتی و آتش AACبرای تمام خطوط محصول
ASTM C ۲۷۰مشخصات استاندارد برای ملات و سیمان بنایی
ASTM E ۱۳۶روش آزمون استاندارد برای رفتار مواد در یک کوره عمودی  (آزمون اشتعال )
ASTM E ۱۱۹روش های تست استاندارد برای آزمون آتش ساختمانها و مواد
ASTM E ۹۰
& ASTM C ۴۲۳
روش استاندارد برای اندازه گیری آزمایشگاهی از دست دادن انتقال صدا هوابرد از پارتیشن های ساختمان و روش آزمون جهت جذب صوت و ضریب جذب صدا توسط روش اتاق طنین

مشخصات فنی بلوک AAC

مشخصات فنی بلوک AAC (هبلکس)

مشخصات فنی بلوک AAC (هبلکس) در پورتال جامع و کامل ایرانacc

بلوک های تولیدی در مجتمع کارخانجات هبلکس رضوی در دو رده مقاومتی AAC2 و AAC4 تولید می گردد.

مشخصات فنی بلوک AAC (هبلکس)

مشخصات فنی بلوک AAC (هبلکس)

مشخصات فنی بلوک AAC (هبلکس)

بلوک های تولیدی در مجتمع کارخانجات هبلکس در دو رده مقاومتی AAC2 و AAC4

تولید می گردد.

نمونه AAC2 نسبت به AAC4 از میزان تخلخل بیشتری برخوردار می باشد.بالا رفتن تخلخل

سبب کاهش وزن بلوک می گردد. به خاطر نسبت مقاومت فشاری بلوک نیز کاهش می یابد

که در مواردی که مقاومت بالا مورد نیاز است بهتر است از AAC4 استفاده گردد.

مقاومت فشاری بلوک:

میانگین مقاومت فشاری در بلوک های سبک اتوکلاو شده در رده AAC2 : 35 کیلوگرم بر

سانتیمتر مربع و در رده AAC4: 50 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد که با نمونه های

مکعبی ۱۰ سانتیمتری اندازه گیری شده است.

ضریب جمع شوندگی:

ضریب جمع شدگی بتن سبک هوادار AAC به میزان ۰۲/۰ درصد می باشد و خاطر کم بودن

آن ناشی از خشک شدن به خاطر فرآیند پخت در اتوکلاو در دمای حدود ۱۹۰ درجه و فشار

۱۲ بار به مدت ۱۲ ساعت است که باعث انجام جمع شدگیهای کوتاه مدت و بلند مدت بتن

می شود.در طول این  فرآیند سیلیکات کلسیم، هیدراته می شود و در نتیجه خواص ثابت می ماند.

یکی از تفاوت های عمده بین این محصول و بتن کفی در همین مورد است که از جداشدن

پلاستر از بلوکها جلوگیری می نماید.

 ضریب هدایت حرارتی:

یکی دیگر از مزایای مهم  استفاده از این محصول، هدایت حرارتی کم آن است که رابطه مستقیم

با جرم حجمی دارد. با افزایش وزن مخصوص میزان تخلخل بلوک کمتر شده و در نتیجه

هدایت حرارتی افزایش می یابد.

حداقل و حداکثر ضریب هدایت حرارتی ۰٫۰۸-۰٫۱۳ w/m.k می باشد.

جرم حجمی خشک:

جرم حجمی بسته به رده تولیدی بین ۴۵۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.

ازبازرترین خصوصیات بتن هوادار اتوکلاو شده ، جرم حجمی آن می باشد که اکثر خواص

فیزیکی بتن به آن بستگی دارد.

عایق صوتی:

میزان کاهش صوت عبور کرده از دیوار ساخته شده با بلوک سبک هبلکس ۴۰db می باشد.

بلوک هبلکس,بلوک اتوکلاوی

مشخصات فنی بلوک AAC (هبلکس)

[tblock title=”مشخصات فنی بلوک هبلکس”/]

جدول مشخصات فني
نوع محصولمقاومت فشاريمقاومت خمشيضريب انبساط حرارتيضريب انتقال حرارتدانسيته اسمي بلوك خشك
بلوك استاندارد هبلكس۴۰kg/۱۶٫۶kg/۱۸۱۷W/k%۵۵۰-۶۵۰kg/

وزن سبك

يك متر مكعب بلوك هبلكس حدود ۶۵۰ كيلوگرم وزن دارد كه معادل پوشش ۸۶۶ عدد آجر به وزن ۱۷۵۰ كيلو گرم ميباشد، به عبارت ديگر حجم يك بلوك هبلكس با ابعاد ۲۰*۲۵*۶۰ معادل با ۲۶ عدد آجر است

cm)) ضخامت

 

وزن هر متر مربع از ديوارهاي ساخته شده با مصالح مختلف (kg)
آجر فشاريسفالبلوك سيمانيبلوك هبلكس
۷/۵۹۴
۱۰۲۳۰۸۷/۵۱۸۷/۲۶۵
۱۵۱۱۷/۵۲۹۲/۷۹۸
۲۰۴۲۶۱۴۷/۵۳۶۸/۳۱۳۰
۲۵۱۷۷/۵۱۶۳
۳۰۶۳۹۲۳۵ 95

مقاومت در برابر آتش

هبلكس به واسطه تركيبات معدني و غيرآتش زاي خود به هيچ وجه قابل اشتعال نيست و به علت ضريب انتقال حرارتي پايين و ظرفيت حرارتي بالاي ساختار خود حرارت را بسيار آرام منتقل مي نمايد.

ضخامت ديوار هبلكس  cm))۷/۵۱۰۱۵۲۰
مقاومت در برابر آتش (بر حسب ساعت)۲۴۶۸

حتما بخوانید: مزایا و معایب بلوک AAC (هبلکس)

مقايسه ملات مصرفي ديوارهاي مختلف ( kg)

(cm)ضخامتآجربلوك سفاليبلوك هبلكس
۱۰۶۰۲۰۱۵
۲۰۱۳۰۷۰۳۰
۳۰۲۰۰ 45

سهولت در اجراو مزاياي اقتصادي

مقايسه سرعت اجراي ديوارهاي مختلف (/day) توسط يك تيم اجرايي
ضخامت آجر بلوك سفالي هبلكس
۱۰۱۵۳۰۴۰
۲۰۱۰۲۰۲۵
۳۰۵۲۰

[list_posts limit=”4″ order=”DESC” orderby=”title”/]