بلوک هبلکس چیست

روش اجرای هبلکس و دیوارچینی هبلکس

روش اجرای هبلکس و دیوارچینی هبلکس

در مواردی كه قطعات بلوك سبک هبلکس تهران با پالت و داخل كیسه های هوابندی شده به كارگاه حمل می شوند باید حداقل یك روز قبل از مصرف بلوک های سبک از كیسه خارج شده تا تبادل دمائی و رطوبتی با محیط برقرار شود. قطعات هبلکس تهران باید قبل از استفاده، مورد بازرسی ظاهری قرار گرفته و قبل از دیوار چینی و در هنگامی كه در حالت انبار هستند، مرطوب شده و سپس اجازه داده شود تا به حالت مرطوب با سطح خشك برسند و رطوبت یكنواخت در قطعه توزیع شود.نباید به هیچ عنوان در قسمت بالاو كف قطعات بلوک سبک هبلکس تهران، حفره یا فضای خالی (درز بدون ملات) وجود داشته باشد .در مواردی كه از ملات آماده (چسب بلوک هبلکس) استفاده می شود باید از پخش یكنواخت ملات چسب هبلکس و چسب بلوک سبک در بالا و كف قطعه هبلکس به صورت كامل، اطمینان حاصل نمود .درز قائم هر رج باید حداقل 15 سانتی متر با درز قائم رج زیرین فاصله داشته باشد(بهتر است درزهای قائم در وسط بلوك سبک هبلکس تهران قرار گیرد).
هبلکس تهران فروشنده انواع بلوک سبک-انواع هبلکس و چسب بلوک مرغوب به قیمت مناسب می باشد.

تاریخ

11 شهریور 1396

دسته بندی

HEBELEX, انواع بلوک سبک, انواع هبلکس, بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس, بلوک سبک هبلکس تهران, بلوک هبلکس, بلوکAAC, چسب بلوک, چسب بلوک سبک, چسب بلوک هبلکس, چسب هبلکس, هبلکس, چسب بلوک های سبک, هبلکس تهران