بلوک هبلکس چیست

مشخصات فنی هبلکس-خزش بلوک چیست

مشخصات فنی هبلکس-خزش بلوک چیست

خزش تغییر شکل عضو تحت اثر بار با گذشت زمان را خزش می گویند. در شرایط معمولی تحت بار سرویس مقدار خزش بلوک سبک هبلکس- بتن هوادار اتوکلاو شده مشابه بتن معمولی است.

تاریخ

12 شهریور 1396

دسته بندی

بتن هوادار, بتن هوادار اتوکلاو, بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس, هبلکس, بتن هوادار اتوکلاو شده