بلوک هبلکس چیست

کارخانه تولید بلوک هبلکس

کارخانه تولید بلوک هبلکس

کارخانه بلوک سبک گازی- 500مترمکعب در روز خط تامین بلوک سبک گازی از اروپا 20 تا 25 میلیارد تومان
کارخانه بلوک سبک گازی-300 مترمکعب در روز خط تامین بلوک سبک گازی از کشور چین 9 تا 12 میلیارد تومان

تاریخ

12 شهریور 1396

دسته بندی

بلوک سبک, بلوک سبک گازی, تولید بلوک سبک , تولید بلوک سبک گازی , کارخانه بلوک سبک, کارخانه بلوک سبک گازی, کارخانه تولید بلوک سبک