بلوک هبلکس چیست

سوراخکاری در بلوک هبلکس aac

سوراخکاری در بلوک هبلکس aac

سوراخکاری بلوک بتنی گازی (بلوک هبلکس) با دستگاه برش دوار انجام شود. قطر سوراخ از یک سوم عمق بلوک هبلکس (بلوک aac) بیشتر نشود. دور سوراخهای بزرگتر باید با توری فلزی تقویت گردد.
در صورتیکه عمق شیار از یک سوم عمق بلوک هبلکس بیشتر باشد، باید در هر ۳ رج با دو میلگرد ۸ دو سرگونیا تقویت انجام گردد.
پروژه های اجرایی بلوک هبلکس توسط تیم هبلکس تهران انجام می شود.

تاریخ

09 شهریور 1396

دسته بندی

AAC, بلوک AAC, بلوک بتنی گازی, بلوک سبک, بلوک سبک AAC, بلوک سبک هبلکس, بلوک هبلکس, هبلکس, هبلکس تهران