بلوک هبلکس چیست

بلوک هبکلس عایق صوتی است

بلوک هبکلس عایق صوتی است

هبلکس (فرمستون-ثرمستون) عمدتاً به عنوان دیوار خارجی غیر باربر ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد تا از تبادل حرارتی با فضای خارج جلوگیری كند. ولی بلوک سبک ساختمانی هبلکس (فرمستون-ثرمستون) در دیوارهای داخلی و نیز با ضخامت كمتر با توجه به عایق صوت بودن، كاربرد دارد.

تاریخ

10 شهریور 1396

دسته بندی

ثرمستون, فرمستون, هبلکس, بلوک سبک ساختمانی