بلوک هبلکس چیست

نحوه اتصال دیوار بلوک هبلکس به ستون

نحوه اتصال دیوار بلوک هبلکس به ستون

ملات بنایی معمولی باید در همه درزهای اتصال دیوار به ستون استفاده شود. همه وجوه ستون باید توسط برس، عاری از گرد و غبار گردد و اگر لازم باشد توسـط وسـایل مناسـب بـرای اطمینان از زبری و پیوستگی مكانیكی خوب، خراش هایی ایجاد شود. دیوارها باید بطور مكانیكی و با میله های مهاری از جنس فولاد نرم، هر دو رج، به ستون متصل می شوند. انتهای بیرونی میله مهار، باید در شیاری كه در بلوك هبلکس(بلوک سبک aac) ایجـاد شـده، قـرار داده شـود و بـا اسـتفاده از یـك مـاده چسباننده مناسب، ثابت نگاه داشته شود. پهنای شیار نباید بیشـتر از 2cm باشـد، سـوراخ هـای مهاری در ستون باید با یك سرمته 14mmسوراخ شود. میله هـای مهـاری بایـد بـه قـدر لازم، مقاوم در مقابل خوردگی باشند.
برای کسب اطلاعات و مشاوره برای اجرای پروژه های ساختمان سازی که با مصالح بلوک هبلکس انجام می شود، می توانید با هبلکس تهران تماس حاصل فرمایید.هبلکس تهران آماده تحویل هبلکس و چسب بلوک aac در هر جای ایران با قیمت مناسب می باشد.

تاریخ

11 شهریور 1396

دسته بندی

AAC, بلوک AAC, بلوک سبک, بلوک سبک AAC, بلوک سبک هبلکس, بلوک هبلکس, تولید AAC, چسب بلوک, دیوار هبلکس, هبلکس, چسب بلوک AAC, هبلکس تهران