بلوک هبلکس چیست

شیوه اجرای هبلکس و سوراخکاری آن

شیوه اجرای هبلکس و سوراخکاری آن

سوراخکاری بلوک سبک aac با دستگاه برش دوار انجام شود. قطر سوراخ از یک سوم عمق بلوک بیشتر نشود. دور سوراخهای بزرگتر باید با توری فلزی تقویت گردد.
در صورتیکه عمق شیار از یک سوم عمق بلوک سبک aac بیشتر باشد، باید در هر ۳ رج با دو میلگرد ۸ دو سرگونیا تقویت انجام گردد.
خرید و فروش بلوک هبلکس و چسب بلوک سبک هبلکس تنها با یک تماس آماده تحویل مصالح سبک ساختمانی در تمام نقاط ایران

تاریخ

12 شهریور 1396

دسته بندی

AAC, بلوک سبک, بلوک سبک AAC, بلوک سبک هبلکس, خرید و فروش هبلکس, فروش هبلکس, هبلکس, مصالح سبک ساختمانی