بلوک هبلکس چیست

اجرای هبلکس و درزهای اجرایی

اجرای هبلکس و درزهای اجرایی

درزهای اجرایی در فاصله های افقی به اندازه ۳ برابر ارتفاع دیوار یا ۶ متر باید به اندازه ۱۰ تا ۱۳ میلیمتر در نظر گرفته شود. تسمه های اتصال حداکثر در هر ۳ رج بلوک سبک aac استفاده شود.
جهت اجرای نمای سنگی غیر خشک که دارای سطح صاف با ابعاد بزرگتر از ۶ متر باشد، درز انبساط عمودی و افقی به ضخامت یک سانتیمتر در هر ۶ متر اجرا گردد.
قیمت روز چسب بلوک سبک و قیمت بتن سبک گازی را از هبلکس تهران دریافت کنید.

تاریخ

12 شهریور 1396

دسته بندی

AAC, بتن سبک, بتن سبک گازی, بلوک سبک, بلوک سبک AAC, بلوک سبک هبلکس, چسب بلوک, چسب بلوک سبک, قیمت بتن سبک, قیمت بتن سبک گازی, هبلکس, قیمت روز چسب بلوک سبک, هبلکس تهران