بلوک هبلکس چیست

نصب هبلکس در شیوه اجرای هبلکس

نصب هبلکس در شیوه اجرای هبلکس

در زمان اجرا ، سطح بلوکها هبلکس (بلوک سبک aac) باید مرطوب باشد.
برای اجرای بلوکهای بعدی باید سطوح عمودی و افقی با ماله دندانه دار چسب بلوک هبلکس-ملات بلوک سبک زده شود. قبل از چسب زدن سطح بلوکها با برس تمیز شود.
در هنگام نصب بلوک هبلکس، ابتدا لبه دور از اتصال بلوک گذاشته می شود و سپس قسمت اتصال در محل خود قرار گیرد. از لغزاندن بلوک سبک aac خودداری شود.
با کاردک ملاتهای اضافی بلوک سبک aac تمیز شود. کاردک به صورت ۴۵ درجه نسبت به بلوک سبک گرفته شود و حرکت به گونه ای باشد که لبه تیز به سمت درز نباشد.
هم پوشانی بلوکهای سبک باید حداقل ۱۵ سانتیمتر است (حداقل فاصله درزهای قائم ۱۵ سانتیمتر است) و برای هر رج ثابت باشد.
در تقاطع زاویه دار دیوار ها، سطح فارسی بر در وجه خارجی قرار گیرد و به عبارت دیگر درز قائم رویهم قرار نگیرد.
برای اجرای شاغولی دیوار، تراز و امتداد هر بلوک هبلکس (بلوک aac) پس از نصب کنترل شود.
از نوارهای فلزی سوراخدار در محل اتصال دیوارهای فرعی، درزها و اتصال به ستون استفاده شود. حداکثر فاصله ۵۰ سانتیمتر می باشد.
در صورت قرار گیری زبانه بلوک سبک aac در قسمت اتصال، تراشیده گردد.
در صورتیکه دیوارهای محل اتصال هم ضخامت باشند باید همزمان چیده شوند.
دیوار فرعی با ضخامت کمتر از دیوار اصلی با فاصله اجرایی حدود ۱ سانتیمتر و با استفاده از نوارهای فولادی با فاصله یک متر، به دیوار اصلی متصل می شوند.
اتصال دیوارهای فرعی l یا t شکل که هم ضخامت باشند، به صورت لاریز اجرا شود.
جهت اتصال دیوار به ستونهای بتنی می توان از قطعه فلزی سوراخدار که با پیچ به دیوار و ستون متصل می شود، استفاده نمود.
جهت اتصال دیوار به ستونهای فلزی از قطعه فلزی سوراخدار که از یک طرف با پیچ به بلوک های aac دیواری و از طرف دیگر به ستون با جوش یا پیچ متصل شود، می توان استفاده کرد.
جهت خرید بلوک سبک aac و خرید چسب هبلکس و دریافت لیست قیمت هبلکس با ما تماس بگیرید.
تیم اجرایی هبلکس تهران مجری پروژه های بلوک سبک هبلکس نیز می باشد. در صورتی که برای پروژه ساختمانی خود نیاز به مشاوره و یا تیم اجرایی ساختمانی دارید می توانید از کادر باتجربه و حرفه ای هبلکس تهران که سالها است در زمینه مصالح سبک ساختمانی فعال است استفاده کنید.

تاریخ

12 شهریور 1396

دسته بندی

بلوک AAC, بلوک سبک, بلوک سبک AAC, بلوک سبک هبلکس, بلوک های AAC , بلوک های سبک , بلوک هبلکس, چسب بلوک سبک, قیمت هبلکس, لیست قیمت هبلکس, ملات بلوک سبک, هبلکس, انواع بلوک های ساختمانی, مصالح سبک ساختمانی, پروژه های بلوک سبک هبلکس, خرید بلوک سبک AAC, هبلکس تهران